linkedIn Cision

Valberedning

Valberedningen utgörs av styrelsens ordförande och representanter från de större aktieägarna, i enlighet med en instruktion som antagits av årsstämman.

I enlighet med bolagsstämmans beslut ska Emilshus valberedning utgöras av styrelseordförande och tre representanter som är utsedda av de tre röstmässigt största aktieägarna per den 30 september varje år. Ordförande i valberedningen är den ledamot som representerar den största aktieägaren om inte ledamöterna enas om annat. Styrelsens ordförande ska dock aldrig vara valberedningens ordförande. Namnen på valberedningens ledamöter presenteras på bolagets hemsida senast sex månader före årsstämman.

I valberedningens uppgifter ingår att lämna förslag till årsstämman för beslut avseende:

 • förslag till antal styrelseledamöter och revisorer samt, i förekommande fall, revisorssuppleanter,
 • förslag till stämmoordförande,
 • förslag till styrelse,
 • förslag till styrelseordförande,
 • förslag till styrelsearvoden med uppdelningen mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt ersättning for utskottsarbete,
 • förslag till revisorer och, i förekommande fall, revisorssuppleanter,
 • förslag till arvodering av revisor och
 • förslag till ändringar i gällande instruktion för valberedningen om så anses behövligt.

Följande instruktion till valberedningen antogs av årsstämman den 20 april 2021 och gäller fram till dess att bolagsstämman beslutar annat

Valberedningen 2022

Enligt beslut vid årsstämman 2021 i Fastighetsbolaget Emilshus AB har styrelsens ordförande sammankallat en valberedning inför årsstämman 2022. Nuvarande valberedning består av följande representanter:

 • Advokat Erik Borgblad, utsedd av Aptare Holding AB (valberedningens ordförande)
 • David Mindus, utsedd av AB Sagax
 • Andreas Wahlén, utsedd av NP3 Fastigheter AB
 • Johan Ericsson, styrelseordförande i Fastighetsbolaget Emilshus AB

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan vända sig till valberedningens ordförande, Erik Borgblad, med mailadress erik.borgblad@glimstedt.se.

För att valberedningen ska kunna behandla inkomna förslag bör dessa vara valberedningen tillhanda senast den 1 februari 2022. Fastighetsbolaget Emilshus AB:s årsstämma kommer att hållas den 20 april 2022.