Skip to content

LTIP 2023

Årsstämman i april 2023 beslutade i enlighet med styrelsens förslag att införa ett incitamentsprogram för anställda i bolaget, innefattande riktad emission av 439 000 teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till deltagarna i incitamentsprogrammet. Deltagare i optionsprogrammet ska ha rätt att för varje optionsrätt teckna en ny stamaktie under en tvåveckorsperiod från och med dagen efter offentliggörande av bolagets delårsrapport för perioden 1 januari – 31 mars 2026, eller i enlighet med villkoren. Incitamentsprogrammet riktar sig till anställda inom Emilshus-koncernen och innebär att förvärva teckningsoptioner till ett garanterat belopp motsvarande högst en tolftedel (1/12) av respektive deltagares årslön före skatt. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kan bolagets aktiekapital komma att öka med högst 878 000 kronor.

Incitamentsprogrammet tillämpar det totalavkastningsindex som innehåller samtliga fastighetsbolag som listas i Nasdaq Stockholms fastighetsindex (SX35GI) från tid till annan, och beaktar bolagens aktiekursutveckling och utbetalade utdelningar.

Läs de fullständiga villkoren för LTIP 2023 här.