Skip to content

Emilshus har fokus på att förvärva, utveckla och förvalta kommersiella fastigheter med Småland som kärnmarknad. Fastighetsbeståndet är koncentrerat till Växjö, Värnamo, Vetlanda, Jönköping och Kalmar med kringliggande kommuner. Under första kvartalet 2022 förvärvades våra första fastigheter i Halland och Östergötland.

Industrität region

Småland är en av de mest industritäta regionerna i Sverige med ett näringsliv känd för ett aktivt och framgångsrikt företagande och korta avstånd mellan intressanta etableringsorter. En stark entreprenörsanda har skapat en gynnsam mix av innovation och industriell tradition vilket bidragit till en god tillväxt i regionen. Här finns flera större börsnoterade och världsledande företag inom sina respektive segment samt välmående småindustrier. I Växjö med omnejd finns därtill ett väl differentierat näringsliv med högteknologiska och kunskapsintensiva företag och kommunen är en av de mest it-företagstäta i landet.

Strategiska lägen

Emilshus fokuserar på strategiska lägen mellan storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö med närheten till E4:an. De goda kommunikationsmöjligheterna gör området väl anpassat för lokalisering av industriföretag. Det gynnsamma läget i kombination med ett gott näringslivsklimat ger förutsättningar för en fortsatt stark efterfrågan på moderna industri- och lagerlokaler samt på kontorsfastigheter i centrala lägen.

En tillväxtregion

Småland har cirka 780 000 invånare, motsvarande cirka åtta procent av Sveriges befolkning och befolkningstillväxten i de tre största städerna Jönköping, Växjö och Kalmar har överstigit riksgenomsnittet. Exklusive Stockholm har befolkningstillväxten i Småland som helhet överstigit riksgenomsnittet.

Utöver Jönköping, Växjö och Kalmar är de största orterna Västervik, Värnamo och Nässjö, varav alla har haft en positiv befolkningstillväxt under den senaste treårsperioden. I takt med att befolkningen växer ökar efterfrågan generellt sett på bostäder, kontorsarbetsplatser, handelslokaler, lagerfastigheter och industrifastigheter.

Den småländskaekonomin har historiskt sett utvecklats i takt med den svenska ekonomin i övrigt och tillväxten av bruttoregionalprodukten i vissa småländska geografier har under vissa år överträffat BNP-tillväxten på riksnivå.

Marknader utanför Småland

I början av 2022 gjorde Emilshus sitt första förvärv utanför Småland, genom ett förvärv i Halland där tre fastigheter i Halmstad förvärvades. Därefter har fastigheter förvärvats även i Östergötland i städer som Norrköping och Linköping. Emilshus avser att, inom ramen för sin affärsidé, fortsätta växa i Halland, Östergötland och andra närliggande regioner.