Skip to content

Emilshus har fokus på att förvärva, utveckla, och förvalta kommersiella fastigheter i tillväxtregioner i södra Sverige. Under 2022 förvärvades fastigheter i två nya regioner – Östergötland och Halland. Samtliga orter där Emilshus äger fastigheter utgör del av större regionala marknader och viktiga industriregioner, kända för aktivt och framgångsrikt företagande och korta avstånd mellan intressanta etableringsorter. Därtill innehar regionerna några av landets viktigaste logistikcentrum.

Industritäta regioner

Emilshus nuvarande marknad Småland, liksom Östergötland och Halland, är kända för en stark entreprenörsanda som har skapat en gynnsam mix av innovation och industriell tradition vilket bidragit till god tillväxt kring regionerna. Här finns flera större börsnoterade och världsledande företag inom sina respektive segment samt välmående småindustrier. I bolagets största förvaltningsområde Växjö med omnejd finns därtill ett väl differentierat näringsliv med högteknologiska och kunskapsintensiva företag och kommunen är en av de mest IT-företagstäta i landet. I samtliga tre regioner finns universitet och högskolor som med sin närvaro gynnar näringsliv och utveckling.

Gynnsamma logistiklägen

Smålands, Östergötlands och Hallands strategiska läge mellan storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö med närheten till E4:an har medfört etablering av viktiga logistikcentrum. De goda kommunikationsmöjligheterna gör även regionerna väl anpassade för lokalisering av industriföretag. Det gynnsamma logistiska läget i kombination med ett gott näringslivsklimat ger förutsättningar för en fortsatt stark efterfrågan på moderna industri- och lagerlokaler samt kontorsfastigheter i centrala lägen.

Tillväxtregioner

Småland har cirka 800 000 invånare, motsvarande cirka 8 procent av Sveriges befolkning. Under de senaste tre åren har Småland haft en nettopositiv befolkningstillväxt, där befolkningstillväxten i de tre största städerna Jönköping, Växjö och Kalmar har överstigit riksgenomsnittet. Även Halland och Östergötland har haft en nettopositiv befolkningstillväxt, där Norrköping, Linköping och Halmstad vuxit stabilt befolkningsmässigt de senaste åren. Exklusive Stockholm har befolkningstillväxten i samtliga tre regioner överstigit riksgenomsnittet. I takt med att befolkningen växer ökar efterfrågan generellt sett på bostäder, kontorsarbetsplatser, handelslokaler, lagerfastigheter och industrifastigheter.

Den småländska ekonomin har historiskt sett utvecklats i takt med den svenska ekonomin i övrigt. Tillväxten av bruttoregionalprodukten i vissa småländska geografier har under vissa år överträffat BNP-tillväxten på riksnivå och investeringsnivån har varit hög. Även Östergötland och Halland har uppvisat en liknande god ekonomisk utveckling.