Skip to content

Årsstämma 2022

Aktieägarna i Fastighetsbolaget Emilshus AB (publ), org.nr 559164‑8752 (”Bolaget”), med säte i Vetlanda, kallas härmed till årsstämma den 20 april 2022.

Med anledning av risken för fortsatt smittspridning har styrelsen beslutat att årsstämman ska med stöd av tillfälliga lagregler genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att aktieägare ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt endast på förhand genom så kallad poströstning före stämman.

Anmälan
Aktieägare som önskar, genom förhandsröstning, deltaga vid årsstämman ska:

  • dels vara införd som ägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 8 april 2022,
  • dels anmäla sitt deltagande till Bolaget vid stämman genom att avge sin förhandsröst enligt instruktionerna under rubriken ”Förhandsröstning” nedan, så att förhandsröstningsformuläret är Bolaget tillhanda senast den 19 april 2022.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som valt att förvaltarregistrera sina aktier måste för att få delta i bolagsstämman tillfälligt omregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB i så god tid att omregistreringen är utförd senast den 12 april 2022. För att detta ska kunna ske måste begäran om sådan omregistrering göras till förvaltaren i god tid före nämnda dag.

Förhandsröstning
Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 22 § lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på www.emilshus.com. Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan till stämman.

Det ifyllda formuläret måste vara Bolaget tillhanda senast den 19 april 2022. Det ifyllda formuläret ska skickas till Fastighetsbolaget Emilshus AB (publ), Att: Årsstämma, c/o Born Advokater, Box 5244, 102 45 Stockholm. Ifyllt formulär får även inges elektroniskt och ska då skickas till bolagsstamma@emilshus.com. Om aktieägaren förhandsröstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret och skickas i original till ovan angiven adress. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. förhandsröstningen i dess helhet) ogiltig.

Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

Aktieägares rätt att begära upplysningar
Aktieägarna erinras om sin rätt att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Begäran om sådana upplysningar ska sändas per post till Fastighetsbolaget Emilshus AB (publ), Att: Årsstämma, Box 177, 574 22 Vetlanda eller via e-post till bolagsstamma@emilshus.com, senast den 10 april 2022. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga på Bolagets huvudkontor och på www.emilshus.com senast den 15 april 2022. Upplysningarna skickas även inom samma tid till den aktieägare som så begärt och som uppgivit sin adress.

Antal aktier och röster
Det totala antalet registrerade aktier i Bolaget uppgår per dagen för kallelsen till 85 570 107 aktier, varav 11 527 890 utgör stamaktier av serie A motsvarande 115 278 900 röster, och 54 918 490 är stamaktier av serie B motsvarande 54 918 490 röster, samt 19 123 727 är preferensaktier motsvarande 19 123 727 röster. Totalt finns 189 321 117 röster. Bolaget innehar inga egna aktier.