Skip to content

Visselblåsarfunktion

Emilshus värnar om att upprätthålla ett öppet affärsklimat med hög tillförlitlighet. God affärsetik är centralt i bolaget där vi prioriterar respekt och säkerhet för alla de människor som berörs av vår verksamhet. Emilshus hållbarhetspolicy innefattar tydliga riktlinjer kring hur verksamheten ska bedrivas. Medarbetare liksom samarbetspartners ska alltid följa hållbarhetspolicyn.

Företagets anställda och tredje part uppmuntras att meddela företaget om de misstänker eller identifierat ett allvarligt problem som exempelvis bedrägeri, korruption, trakasserier eller liknande oegentligheter inom verksamheten. Detta ger Emilshus möjlighet att rätta till det som gått fel och även vidta förebyggande åtgärder.

I första hand ska Emilshus medarbetare vända sig till sin närmaste chef, annan chef eller någon i Emilshus ledningsgrupp. Berör frågan någon i bolagets ledningsgrupp skall kontakt tas med Emilshus styrelseordförande eller någon av Emilshus styrelseledamöter.

För övriga anmälare, liksom om en anställd uppfattar att styrelse och ledning är involverad i oegentligheter, erbjuder Emilshus en säker kanal för anonym rapportering och dialog. Kanalen tillhandahålls av en extern operatör, WhistleB och är inte spårbar. Rapportering via den anonyma kanalen görs genom att lämna in en anmälan på följande webbplats, https://report.whistleb.com/emilshus. Emilshus har utsett en extern ärendehanterare, advokat Jan Öhgren på advokatbyrån Born. Ärendehanteraren är ansvarig för att klassificera inkomna ärenden samt vidta initiala åtgärder. Juristen har, beroende på ärendets natur, en utredande roll.

Inkomna ärenden behandlas konfidentiellt och Emilshus ska göra sitt yttersta för att skydda uppgiftslämnarens identitet. Emilshus försäkrar att ingen diskriminering sker mot en medarbetare eller tredje part som rapporterar ett ärende. Om anmälaren anser att denne utsatts för repressalier efter sin anmälan ska kontakt genast tas med medlem i styrelsen alternativt den externa ärendehanteraren.