Skip to content

Finansiell data

                   Jan-mar                Helår
mkr 2022 2021 2021 2020 2019
FASTIGHETSRELATERADE
Antal fastigheter, st 102 70 97 69 44
Uthyrningsbar yta, tkvm 594,2 373,4 580,7 360,4 215,7
Fastigheternas verkliga värde, mkr 5 103,30 2 798,40 4 827,20 2 714,70 1 542,60
Fastigheternas verkliga värde, kr/kvm 8 589 7 495 8 312 7 532 7 151
Hyresvärde, mkr 373,1 240,5 360,7 234,6 132,3
Hyresvärde, kr/kvm 628 644 621 651 613
Återstående hyrestid, år 6,5 4,8 6,3 5 5,4
Nettouthyrning, mkr 1,6 -0,5 -3,2 -0,5
Ekonomisk uthyrningsgrad, % 97,6 98,5 97,1 96,9 97
Ytmässig uthyrningsgrad, % 97,9 98 97,9 98 99
Direktavkastning, % 6,5 6,8 6,1 7 6,8
Överskottsgrad, % 80,9 78,9 81,5 81,2 81,8
AKTIERELATERADE, STAMAKTIER
Antal stamaktier vid periodens slut 66 446 380 66 446 380 66 446 380 60 405 800 60 405 800
Genomsnittligt antal stamaktier 66 446 380 60 405 800 64 936 235 60 405 800 39 948 120
Förvaltningsresultat per stamaktie, kr 0,58 0,45 1,87 1,42 1,16
Förändring i förvaltningsresultat per stamaktie, % 29 87 32 22 29
Periodens resultat per stamaktie, kr 2,36 0,52 7,07 2,91 2,32
Eget kapital per stamaktie, kr 23,29 15,94 21,09 15,6 12,69
Periodens kassaflöde, mkr 40,9 23,7 109,9 74,3 40,4
Substansvärde per stamaktie, kr 25,29 16,87 23,48 16,6 13,13
Förändring i substansvärde per stamaktie, % 50 26 41 26 16
Avkastning på eget kapital per stamaktie, % 42,9 15 37,1 20,9 17,2
AKTIERELATERADE, PREFERENSAKTIER
Antal preferensaktier vid periodens utgång 19 123 727 13 951 313
Genomsnittligt antal preferensaktier 14 813 382 4 892 323
Eget kapital per preferensaktie, kr 32 32
Periodens resultat per preferensaktie, kr 0,5 0,7
Periodens utdelning per preferensaktie, kr 0,5 0,7
FINANSIELLA
Eget kapital, mkr 2 159,4 1 058,80 1 847,80 942,6 766,7
Långsiktigt substansvärde, mkr 2 292,40 1 121,20 2 006,50 1 002,90 793,4
Räntebärande nettoskuld, mkr 2 752,90 1 619,30 2 746,60 1 730,80 720,4
Soliditet, % 40,3 34,1 37 33,6 41,8
Avkastning på eget kapital, % 8,3 4 33,6 22,3 17,2
Nettobelåningsgrad, % 53,9 57,9 56,9 60,8 46,7
Nettobelåningsgrad fastigheter, % 43,3 42 45,7 50 27,8
Belåningsgrad, % 56 68,3 58,8 63,8 65
Belåningsgrad fastigheter, % 45,4 52,4 48,8 52,9 46,1
Genomsnittlig låneränta vid periodens utgång, % 3 2,8 3 2,8 3,2
Genomsnittlig kapitalbindning periodens utgång, år 2,3 1,8 2,6 2,2 2,2
Räntetäckningsgrad, ggr 3 3 2,8 2,9 4,3
Räntebärande nettoskuld, Mkr 2752,9 1619,3 2 746,60 1 730,80 720,4