Skip to content

Finansiell data

Jan-sep        Helår
mkr 2022 2021 2021 2020 2019
FASTIGHETSRELATERADE
Antal fastigheter, st 124 91 97 69 44
Uthyrningsbar yta, tkvm 782,5 482,2 580,7 360,4 215,7
Fastigheternas verkliga värde, mkr 7 145,60 4 013,50 4 827,20 2 714,70 1 542,60
Fastigheternas verkliga värde, kr/kvm 9 132 8 323 8 312 7 532 7 151
Långsiktigt substansvärde, mkr 2 494,00 1 432,10 1 560,1 1 002,90 793,4
Hyresvärde, mkr 530,9 308,3 360,7 234,6 132,3
Hyresvärde, kr/kvm 678 639 621 651 613
Återstående hyrestid, år 5,8 5,1 6,3 5 5,4
Nettouthyrning, mkr 8,5 -6,4 -3,2 -0,5 E/T
Ekonomisk uthyrningsgrad, % 97 97 97 97 97
Ytmässig uthyrningsgrad, % 99 98 98 98 99
Direktavkastning, % 6,1 6,3 6,1 7 6,8
Överskottsgrad, % 80,4 82,9 81,5 81,2 81,8
AKTIERELATERADE, STAMAKTIER
Antal stamaktier vid periodens slut 90 446 380 66 446 380 66 446 380 60 405 800 60 405 800
Genomsnittligt antal stamaktier   76 454 108 64 432 853 64 936 235 60 405 800 39 948 120
Förvaltningsresultat per stamaktie, kr 1,41 1,4 1,87 1,42 1,16
Förändring i förvaltningsresultat per stamaktie, % 1 52 32 22 29
Periodens resultat per stamaktie, kr 4,23 4,71 7,07 2,91 2,32
Eget kapital per stamaktie, kr 25,73 19,62 21,09 15,6 12,69
Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital, mkr 113,6 83,7 109,9 74,3 40,4
Substansvärde per stamaktie, kr 26,85 21,55 23,48 16,6 13,13
Förändring i substansvärde per stamaktie, % 25 55 41 26 16
Avkastning på eget kapital per stamaktie, % 22,7 35,5 37,1 20,9 17,2
AKTIERELATERADE, PREFERENSAKTIER
Antal preferensaktier vid periodens utgång 20 628 625 5 617 980 13 951 313
Genomsnittligt antal preferensaktier 20 126 992 1 872 660 4 892 323
Eget kapital per preferensaktie, kr 32 32 32
Periodens resultat per preferensaktie, kr 0,5 0,5 0,7
Periodens utdelning per preferensaktie, kr 0,5 0,5 0,7
FINANSIELLA
Soliditet, % 38,6 35,7 37 37 33,6
Avkastning på eget kapital, % 14,4 39,3 33,6 20,9 17,2
Nettobelåningsgrad, % 53,9 58,4 56,9 60,8 46,7
Nettobelåningsgrad fastigheter, % 40,5 47,3 45,7 50 27,8
Belåningsgrad, % 61,8 60,4 58,8 63,8 65
Belåningsgrad fastigheter, % 48,5 49,3 48,8 52,9 46,1
Genomsnittlig låneränta vid periodens utgång, % 4,1 2,9 3 2,8 3,2
Genomsnittlig kapitalbindning periodens utgång, år 2,9 2,5 2,6 2 2,2
Räntetäckningsgrad, ggr 2,4 2,8 2,8 2,9 4,3
Räntebärande nettoskuld, mkr 3 848,4 2 342,20 2 746,60 1 730,80 720,4