Skip to content

Fastighetsbolaget Emilshus AB (publ) offentliggör obligationsprospekt och ansöker om upptagande till handel av gröna obligationer vid Nasdaq Stockholm

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN ELLER JAPAN ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON (U.S. PERSON SÅSOM DEFINIERAS I REGULATION S I UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, I DESS NUVARANDE LYDELSE) ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG

Den 11 juni 2024 meddelade Fastighetsbolaget Emilshus AB (publ) (“Emilshus” eller “Bolaget“) att Bolaget emitterat seniora icke-säkerställda gröna obligationer om 400 000 000 inom ett rambelopp om 800 000 000 kronor  med en löptid om tre år och en rörlig ränta om 3 månaders STIBOR plus 310 baspunkter (“Obligationerna“).

 

Enligt villkoren för Obligationerna har Emilshus åtagit sig att ansöka om upptagande till handel av Obligationerna på Nasdaq Stockholms lista för hållbara obligationer. Bolaget har med anledning av detta upprättat ett noteringsprospekt som idag har godkänts av Finansinspektionen. Prospektet finns tillgängligt på Bolagets webbplats emilshus.com och Finansinspektionens webbplats fi.se. Ansökan om upptagande till handel kommer att lämnas in och första dag för handel i Obligationerna beräknas bli omkring den 1 juli 2024.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Jakob Fyrberg, VD
E-post: jakob.fyrberg@emilshus.com
Telefon: 0705-93 95 96

 

Emil Jansbo, CFO
E-post: emil.jansbo@emilshus.com
Telefon: 0722-43 30 88

 

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 13:30 den 28 juni 2024.

Om Emilshus
Emilshus är ett fastighetsbolag som med utgångspunkt i småländsk företagskultur förvärvar, utvecklar och förvaltar högavkastande kommersiella fastigheter med södra Sverige som kärnmarknad. Bolagets fastighetsbestånd uppgick per 31 mars 2024 till 820 tkvm uthyrningsbar area fördelat på 139 fastigheter med tyngdpunkt på lätt industri, industriservice/proffshandel och extern- och dagligvaruhandel. Emilshus stamaktie och preferensaktie är noterade på Nasdaq Stockholm.