Skip to content

Fastighetsbolaget Emilshus AB (publ) påkallar förtida inlösen av seniora icke-säkerställda gröna obligationer

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN ELLER JAPAN ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON (U.S. PERSON SÅSOM DEFINIERAS I REGULATION S I UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, I DESS NUVARANDE LYDELSE) ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG

 

Den 11 juni 2024 meddelade Fastighetsbolaget Emilshus AB (publ) (”Emilshus” eller ”Bolaget”) att Bolaget emitterat nya seniora icke-säkerställda gröna obligationer och den 12 juni 2024 offentliggjorde Bolaget resultatet från ett återköpserbjudande (”Återköpserbjudandet”) avseende bolagets utestående obligationslån med ISIN SE0017769060 (”Obligationerna”).

 

Emilshus meddelar idag att Bolaget påkallar förtida inlösen av de Obligationer som inte blev återköpta i enlighet med Återköpserbjudandet (nominellt utestående belopp om 295 000 000 kronor), i enlighet med obligationsvillkoren för Obligationerna (”Förtida Inlösen”). Obligationerna kommer att återköpas den 15 juli 2024 (“Inlösendagen“) till ett pris motsvarande 101,3125 procent av nominellt belopp plus upplupen och icke betald ränta från, men exklusive, föregående ränteförfallodag till, och inklusive, Inlösendagen (“Inlösenbeloppet“). Inlösenbeloppet kommer att betalas till varje person som vid arbetsdagens slut den 8 juli 2024 är registrerad som innehavare av Obligationer i skuldboken som upprätthålls av Euroclear Sweden. I samband med Förtida Inlösen kommer Obligationerna att avnoteras från Nasdaq Stockholm. En underrättelse om Förtida Inlösen kommer att sändas till de per den 24 juni 2024 direktregistrerade ägarna av Obligationer enligt skuldboken. Underrättelsen om Förtida Inlösen kommer även att finnas tillgänglig på Bolagets hemsida.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Jakob Fyrberg, VD
E-post: jakob.fyrberg@emilshus.com
Telefon: 0705-93 95 96

 

Emil Jansbo, CFO
E-post: emil.jansbo@emilshus.com
Telefon: 0722-43 30 88

 

Om Emilshus
Emilshus är ett fastighetsbolag som med utgångspunkt i småländsk företagskultur förvärvar, utvecklar och förvaltar högavkastande kommersiella fastigheter med södra Sverige som kärnmarknad. Bolagets fastighetsbestånd uppgick per 31 mars 2024 till 820 tkvm uthyrningsbar area fördelat på 139 fastigheter med tyngdpunkt på lätt industri, industriservice/proffshandel och extern- och dagligvaruhandel. Emilshus stamaktie och preferensaktie är noterade på Nasdaq Stockholm.