Skip to content

Fastighetsbolaget Emilshus AB (”Emilshus” eller ”Bolaget”) har beslutat om ett erbjudande till allmänheten i Sverige och institutionella investerare i Sverige och internationellt om teckning av Bolagets stamaktier av serie B (”Erbjudandet”) samt efterföljande notering på Nasdaq Stockholm med planerad första dag för handel den 13 juni 2022. Erbjudandet uppgår till ett belopp om högst 756 mkr (inklusive övertilldelning) och utgörs endast av nyemitterade stamaktier av serie B (”B-aktier”). Teckningskursen per B-aktie i Erbjudandet har fastställts till 28 kronor. Nasdaq Stockholms bolagskommitté har den 18 maj 2022 bedömt att Bolaget uppfyller Nasdaq Stockholms noteringskrav, förutsatt att sedvanliga villkor uppfylls senast vid första dag för handel. Bolagets preferensaktier, som idag handlas på Nasdaq First North Premier, kommer att noteras på Nasdaq Stockholm i samband med noteringen av Bolagets B-aktier.

Erbjudandet i korthet
Erbjudandepris per B-aktie  28 kronor
Anmälningsperiod för allmänheten i Sverige 2-10 juni 2022
Anmälningsperiod för institutionella investerare 2-10 juni 2022
Beräknad första handelsdag på Nasdaq Stockholm 13 juni 2022

Erbjudandet i sammandrag:

  • Erbjudandet riktas till allmänheten i Sverige och institutionella investerare i Sverige och internationellt.
  • Anmälningsperioden för allmänheten i Sverige och institutionella investerare i Sverige och internationellt beräknas pågå den 2 juni till den 10 juni 2022.
  • Teckningskursen per B-aktie i Erbjudandet har fastställts till 28 kronor, vilket motsvarar ett sammanlagt värde på samtliga utestående stamaktier av serie A och B i Bolaget före Erbjudandet om cirka 1 860 mkr.
  • Erbjudandet utgörs endast av nyemitterade B-aktier i Bolaget och kommer att uppgå till högst 27 miljoner B-aktier motsvarande ett belopp om högst 756 mkr inklusive övertilldelning. Förutsatt att Erbjudandet fulltecknas och Övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo medför Erbjudandet en utspädning om 23,7 procent av det totala antalet aktier och 12,4 procent av det totala antalet röster i Bolaget.[1]
  • 3 miljoner B-aktier som omfattas av Erbjudandet avser övertilldelning (”Övertilldelningsoptionen”). Övertilldelningsoptionen kommer att kunna utnyttjas av Joint Global Coordinators helt eller delvis under 30 kalenderdagar från den första dagen för handel i Bolagets aktier på Nasdaq Stockholm.
  • Ett antal svenska och internationella institutionella investerare (”Cornerstoneinvesterarna”[2]) tillsammans med de nuvarande ägarna AB Sagax (”Sagax”) och NP3 Fastigheter AB (”NP3”) har, med förbehåll för vissa sedvanliga villkor, åtagit sig att teckna 20,4 miljoner B-aktier i Erbjudandet till teckningskursen 28 kronor per B-aktie motsvarande ett totalt belopp om cirka 571 mkr och cirka 76 procent av Erbjudandet förutsatt att Erbjudandet fulltecknas samt att Övertilldelningsoptionen utnyttjas i sin helhet.
  • Handeln i Bolagets B-aktier beräknas inledas omkring den 13 juni 2022. Aktiens kortnamn (ticker) kommer att vara EMIL B.
  • Fullständig information om villkoren i Erbjudandet beskrivs i ett prospekt som offentliggjordes genom separat pressmeddelande av Bolaget den 2 juni 2022. Prospektet finns tillgängligt längre ned på denna sida. Anmälningsperioden för Erbjudandet inleddes i samband med att prospektet publicerades.
  • Nasdaq Stockholms bolagskommitté har den 18 maj 2022 bedömt att Emilshus uppfyller Nasdaq Stockholms noteringskrav, förutsatt att sedvanliga villkor, däribland spridningskravet för Bolagets B-aktier och preferensaktier, uppfylls senast per första dagen för handel i Bolagets B-aktier och preferensaktier på Nasdaq Stockholm. Bolagets styrelse avser att fullfölja ansökan om upptagande till handel av Bolagets B-aktier och preferensaktier på Nasdaq Stockholm med beräknad handelsstart den 13 juni 2022.
  • Befintliga preferensaktieägare kommer inte att behöva vidta några åtgärder med anledning av bytet av handelsplats.

[1] Utspädningen är beräknad utifrån att antalet aktier och röster i Bolaget före Erbjudandet innefattar de 1 504 898 preferensaktier som avses emitteras till NP3 Fastigheter AB i den kvittningsemission som förväntas beslutas av en extra bolagsstämma i Bolaget den 7 juni 2022

[2] Fonder förvaltade och rådgivna av Carnegie Fonder AB, Lannebo Fonder AB, Länsförsäkringar Fondförvaltning AB, NRP Anaxo Management AS, Odin Forvaltning AS, PriorNilsson Fonder och Tredje AP-fonden

Prospekt