Skip to content

Emilshus affärsidé är att med utgångspunkt i småländsk företagskultur förvärva, utveckla och förvalta högavkastande kommersiella fastigheter med fokus på direktavkastning i kombination med långa hyresavtal och hyresgäster med bedömd god betalningsförmåga samt att bygga nära och stabila relationer med Emilshus hyresgäster genom lokal närvaro och engagemang. En framgångsrik implementering av Emilshus affärsstrategi och tillvaratagandet av bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, förutsätter att bolaget kan rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare. För detta krävs att bolaget kan erbjuda konkurrenskraftig ersättning.

Vid årsstämman 2023 beslutades att arvode till styrelseledamöterna ska utgå med 260 000 kronor till styrelsens ordförande, och med 130 000 kronor vardera till styrelseledamöter, som inte är anställda i Bolagets koncern. Det beslutades vidare att 80 000 kronor ska utgå till styrelsens utskott, att fritt fördelas av styrelsen, samt att ersättning till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Därutöver beslutade årsstämman 2023 att införa ett incitamentsprogram för anställda i bolaget, innefattande riktad emission av 439 000 teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till deltagarna i incitamentsprogrammet. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kan Bolagets aktiekapital komma att öka med högst 878 000 kronor.