Skip to content

Emilshus affärsidé är att förvärva, utveckla och förvalta högavkastande kommersiella fastigheter med Småland som kärnmarknad. En framgångsrik implementering av Emilshus affärsstrategi och tillvaratagandet av bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, förutsätter att bolaget kan rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare. För detta krävs att bolaget kan erbjuda konkurrenskraftig ersättning.

Vid årsstämman 2022 beslutades att arvode till styrelseledamöterna ska utgå med 250 000 kronor till styrelsens ordförande, och med 125 000 kronor vardera till styrelseledamöter, som inte är anställda i bolagets koncern. Det beslutades vidare att 75 000 kronor ska utgå till styrelsens utskott, att fritt fördelas av styrelsen, samt att ersättning till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.