Skip to content

Emilshus affärsidé är att med utgångspunkt i småländsk företagskultur förvärva, utveckla och förvalta högavkastande kommersiella fastigheter med fokus på direktavkastning i kombination med långa hyresavtal och hyresgäster med bedömd god betalningsförmåga samt att bygga nära och stabila relationer med Emilshus hyresgäster genom lokal närvaro och engagemang. En framgångsrik implementering av Emilshus affärsstrategi och tillvaratagandet av bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, förutsätter att bolaget kan rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare. För detta krävs att bolaget kan erbjuda konkurrenskraftig ersättning.

Vid årsstämman 2024 beslutades att arvode till styrelseledamöterna ska utgå med 300 000 kronor till styrelsens ordförande, och med 150 000 kronor vardera till styrelseledamöter, som inte är anställda i Bolagets koncern. Det beslutades vidare att 40 000 kronor ska utgå till varje ledamot i styrelsens revisionsutskott, och att 15 000 kronor ska utgå till varje ledamot i övriga utskott, och att ersättning till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.