Skip to content

Emilshus emitterar seniora icke säkerställda gröna obligationer

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATT I USA, DESS TERRITORIUM OCH BESITTNINGAR (INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL PUERTO RICO, DE AMERIKANSKA JUNGFRUÖARNA, GUAM, AMERIKANSKA SAMOA, WAKEÖARNA, NORDMARIANERNA, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA) ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON (U.S. PERSON, SÅSOM DEFINIERATS I REGULATION S I UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, I DESS NUVARANDE LYDELSE) ELLER NÅGON JURISDIKTION DÄR UTGIVANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG. DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT KAN STRIDA MOT LAG I VISSA JURISDIKTIONER (I SYNNERHET USA OCH STORBRITANNIEN)

Fastighetsbolaget Emilshus AB (publ) ("Emilshus" eller ”Bolaget”) har emitterat seniora icke säkerställda gröna obligationer om 250 mkr inom ett rambelopp om 1 000 mkr (”de ”Nya Obligationerna”). De Nya Obligationerna har en löptid om tre år och en rörlig ränta om 3 månader STIBOR plus 725 baspunkter. Emissionen mottogs väl i marknaden med ett bra intresse från nordiska institutioner. En summa motsvarande emissionslikviden från de Nya Obligationerna kommer att användas för finansiering eller refinansiering av gröna fastigheter i enlighet med Emilshus Green Bond Framework daterat september 2021, inklusive för att refinansiera de Utestående Obligationerna (såsom definieras nedan).

I samband med annonseringen av emissionen av de Nya Obligationerna har Emilshus erbjudit innehavare av Bolagets utestående icke säkerställda obligationer med ISIN SE0013409265 (de ”Utestående Obligationerna”) att delta i ett återköp där Bolaget köper tillbaka de Utestående Obligationerna mot kontant vederlag till ett pris motsvarande 100,00 % av nominellt belopp plus upplupen och icke betald ränta (”Återköpserbjudandet”). De Utestående Obligationerna som återköps av Bolaget kommer återköpas i enlighet med villkoren i det återköpsdokument daterat den 1 september 2022 som finns tillgängligt på länken nedan (”Återköpsdokumentet”). Återköpserbjudandet löper ut kl. 12:00 CEST den 7 september 2022 om det inte förlängs, återupptas, dras tillbaka eller avslutas i förtid efter beslut av Bolaget, vilket i så fall kommer meddelas genom pressmeddelande. Likvid för Återköpserbjudandet förväntas redovisas omkring den 13 september 2022.

Länk till Återköpsdokumentet: https://emilshus.com/sv/investerare/obligation/

Emilshus kommer att ansöka om upptagande till handel av de Nya Obligationerna på Nasdaq Stockholm Sustainable Bond List.

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) och Swedbank AB (publ) har agerat som s.k. joint bookrunners i samband med en emission av de Nya Obligationerna samt s.k. dealer managers för Återköpserbjudandet. Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB har agerat legal rådgivare.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jakob Fyrberg, VD
E-post: jakob.fyrberg@emilshus.com
Telefon: +46 70 593 95 96

Denna information är sådan information som Fastighetsbolaget Emilshus AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR) 296/2014. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 6 september 2022, kl. 19:00 CEST.

Om Emilshus

Emilshus är ett fastighetsbolag som med utgångspunkt i småländsk företagskultur förvärvar, utvecklar och förvaltar högavkastande kommersiella fastigheter med Småland som kärnmarknad. Bolagets fastighetsbestånd uppgick per den 30 juni 2022 till cirka 725 tkvm uthyrningsbar area fördelat på 117 fastigheter med tyngdpunkt på lätt industri, industriservice/proffshandel och extern- och dagligvaruhandel. Emilshus stamaktie av serie B och preferensaktie är noterade på Nasdaq Stockholm sedan juni 2022. Läs mer på emilshus.com.

Emilshus – Fabriksgatan 1A – 574 38 Vetlanda – emilshus.com