Skip to content

Emilshus erbjudande kraftigt övertecknat – handeln inleds på Nasdaq First North Growth Market idag den 1 oktober

Fastighetsbolaget Emilshus AB (”Emilshus” eller ”Bolaget”), offentliggör utfallet av erbjudandet av nya preferensaktier i Bolaget (”Erbjudandet”) och noteringen av preferensaktierna på Nasdaq First North Growth Market (”Noteringen”). Intresset för Erbjudandet har varit mycket stort, både bland institutionella investerare i Sverige och utomlands och bland allmänheten i Sverige. Erbjudandet var kraftigt övertecknat och Bolaget kommer att få cirka 7 600 nya preferensaktieägare. Handeln med preferensaktierna på Nasdaq First North Growth Market inleds idag, den 1 oktober 2021.

Erbjudandet i korthet

  • Som en del av Erbjudandet har Bolagets styrelse beslutat att emittera 7 246 377 preferensaktier. Priset per preferensaktie uppgick till 27,60 kronor, vilket innebär att Erbjudandet initialt kommer att tillföra Emilshus en bruttolikvid om cirka 200 MSEK.
  • Swedbank AB (publ) (”Swedbank” eller ”Sole Global Coordinator”) har på sedvanligt vis och i enlighet med vad som anges i Bolagets prospekt utnyttjat rätten att övertilldela ytterligare 1 086 956 preferensaktier (motsvarande 15 procent av Erbjudandet) som tillfälligt lånats av befintliga preferensaktieinnehavare i Bolaget. Beroende på om, och i sådant fall i vilken utsträckning, Swedbank utnyttjar möjligheten att genomföra stabiliseringstransaktioner i samband med Erbjudandet (se avsnittet ”Stabiliseringsåtgärder” nedan) har Swedbank rätt att begära att Bolaget emitterar ytterligare högst 1 086 956 preferensaktier till en teckningskurs om 27,60 kronor i syfte att Swedbank ska kunna lämna tillbaka de tillfälligt lånade preferensaktierna efter utgången av stabiliserings­perioden (”Övertilldelningsoptionen”).
  • Om Övertilldelningsoptionen utnyttjas i dess helhet kommer Bolaget att tillföras ytterligare 30 MSEK (dvs. totalt 230 MSEK före transaktionskostnader) och Erbjudandet att omfatta sammanlagt 8 333 333 preferensaktier, vilket motsvarar 10,4 procent av det totala antalet utestående aktier och 4,5 procent av det totala antalet röster i Bolaget efter Erbjudandets genomförande.
  • Efter genomförandet av Erbjudandet, och förutsatt att Övertilldelningsoptionen utnyttjas i dess helhet, kommer Emilshus största aktieägare fortsatt att vara Aptare Holding AB med ett innehav motsvarande 31,0 procent av det totala antalet utestående aktier och 35,2 procent av det totala antalet röster, AB Sagax med ett innehav motsvarande 25,4 procent av det totala antalet utestående aktier och 25,9 procent av det totala antalet röster och NP3 Fastigheter AB, med ett innehav motsvarande 19,1 procent av det totala antalet utestående aktier och 20,2 procent av det totala antalet röster i Bolaget.
  • Handeln i Emilshus preferensaktier på Nasdaq First North Growth Market inleds idag den 1 oktober 2021 under kortnamnet ”EMIL PREF”. Handeln är villkorad fram till dess att handeln öppnar på likviddagen den 5 oktober 2021.

 

Jakob Fyrberg, VD för Emilshus:
”Nyemissionen och noteringen av preferensaktien är en viktig etapp vidare på Emilshus tillväxtresa och vi är glada över det stora intresset från såväl etablerade institutioner som privatpersoner. Med kapitaltillskottet och vår position som noterat bolag stärker vi Emilshus förutsättningar att fortsätta växa med inriktning på stabila kassaflöden, hög avkastning och lokal förankring.”
Johan Ericsson, Styrelseordförande i Emilshus:
”Emilshus har visat en stark och lönsam tillväxt kombinerat med en kundnära och hållbar förvaltning allt sedan starten 2018. Med sitt starka entreprenörskap, kunskap och driv ser jag alla möjligheter för Emilshus att växla upp verksamheten ytterligare när bolaget nu får stärkta möjligheter till finansiering och blir mer synligt genom noteringen.”

 

Rådgivare
Swedbank AB (publ) är Sole Global Coordinator och Bookrunner. Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB är legal rådgivare till Bolaget och Advokatfirman Glimstedt Stockholm KB är legal rådgivare till Sole Global Coordinator. Erbjudandet till allmänheten i Sverige har hanterats av Swedbank och Avanza.

 

Stabiliseringsåtgärder
Swedbank kan i sin roll som stabiliseringsagent i samband med Erbjudandet genomföra transaktioner i syfte att upprätthålla marknadspriset för preferensaktierna på en nivå över det som annars skulle kunna råda på den öppna marknaden. Sådana stabiliseringstransaktioner kan genomföras på Nasdaq First North Growth Market, på OTC-marknaden eller på annat sätt när som helst under den period som börjar idag och slutar senast 30 kalenderdagar därefter. Swedbank har dock ingen skyldighet att vidta några stabiliseringsåtgärder och det finns ingen garanti för att stabiliseringsåtgärder kommer att vidtas. Under inga omständigheter kommer transaktioner att genomföras till ett högre pris än det som anges i Erbjudandet (dvs. 27,60 kronor). Swedbank kan komma att utnyttja Övertilldelningsoptionen för att täcka övertilldelningen av preferensaktier i Erbjudandet.

Stabiliseringsåtgärderna, om de genomförs, kan avbrytas när som helst utan något meddelande men måste avbrytas senast inom ovan nämnda 30-dagarsperiod. Swedbank måste senast vid utgången av den sjunde handelsdagen efter att stabiliseringstransaktioner har genomförts, i enlighet med artikel 5.4 i marknadsmissbruksförordningen (EU) 596/2014 (MAR) och Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052, offentliggöra att stabiliseringsåtgärder har vidtagits. Inom en vecka efter utgången av stabiliseringsperioden kommer Swedbank, via Bolaget, offentliggöra huruvida stabiliseringsåtgärder vidtagits eller inte, datum då stabiliseringen inleddes, datum då stabiliseringen senast genomfördes samt prisintervallet inom vilket stabilisering genomfördes för varje datum då stabiliseringsåtgärder genomfördes.

 

För mer information, vänligen kontakta:
Jakob Fyrberg, VD
E-post: jakob.fyrberg@emilshus.com
Telefon: 0383-212 05

Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den
1 oktober 2021, kl. 06.00 CEST.

 

Om Emilshus
Emilshus är ett småländskt fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter med hög direktavkastning. Emilshus fastighetsbestånd uppgår per juni 2021 till cirka 460 000 kvm uthyrningsbar area fördelat på 87 fastigheter med tyngdpunkt på lätt industri, industriservice/proffshandel och extern- och dagligvaruhandel. Emilshus preferensaktier är noterade på Nasdaq First North Growth Market och bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, info@fnca.se, +46(0)8-528 00 399.
Viktig information
Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande får exempelvis inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydkorea, Sydafrika, USA eller någon annan jurisdiktion där offentliggörande, publicering eller distribution av informationen i detta pressmeddelande skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen i pressmeddelandet i enlighet med tillämpliga regler.Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att teckna, sälja eller förvärva värdepapper i Emilshus i någon jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte heller ett prospekt enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”). Bolaget har upprättat ett prospekt i enlighet med Prospektförordningen med anledning av Erbjudandet, vilket har godkänts och registrerats av Finansinspektionen samt offentliggjorts av Bolaget. Potentiella investerare i Bolagets preferensaktier ska inte fatta några investeringsbeslut baserat på någon annan information än vad som framgår av prospektet.Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns i detta pressmeddelande får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (“Securities Act“), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA.Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i Storbritannien. I Storbritannien distribueras och riktas detta pressmeddelande, och annat material avseende värdepapperen som omnämns i detta pressmeddelande, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta pressmeddelande är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, “kvalificerade investerare” (i betydelsen i den brittiska versionen av Prospektförordningen som är en del av brittisk lagstiftning genom European Union (Withdrawal) Act 2018) som är (i) personer som har professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som faller inom definitionen av “professionella investerare” i artikel 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (“Ordern”) eller (ii) personer med hög nettoförmögenhet som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns nedan gemensamt för “relevanta personer”). En eventuell investering eller en investeringsåtgärd avseende Bolagets värdepapper skulle i Storbritannien enbart vara tillgänglig för relevanta personer och skulle endast genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på informationen i detta pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på informationen.

Framåtriktade uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden. Sådana uttalanden innefattar alla uttalanden som inte avser historiska fakta och de kan exempelvis kännetecknas av att de innehåller ord som ”förutses”, ”tros”, ”förväntas”, ”avses”, ”planeras”, ”ämnas”, ”eftersträvas”, ”kommer” eller ”kan” eller liknande uttryck. Framåtriktade uttalanden är till sin natur förknippade med risker och osäkerhetsmoment eftersom de avser förhållanden och är beroende av omständigheter som inträffar i framtiden. Till följd av ett flertal faktorer, vilka flera ligger utom Emilshus kontroll, kan framtida förhållanden komma att avsevärt avvika från vad som uttryckts eller antytts i framåtriktade uttalanden i detta pressmeddelande. Alla framåtriktade uttalanden i detta pressmeddelande gäller därför endast för den dagen de lämnades och Emilshus har ingen skyldighet (och åtar sig ingen skyldighet) att uppdatera eller ändra några sådana uttalanden vare sig till följd av ny information, framtida händelser eller andra förhållanden.