Skip to content

Emilshus offentliggör obligationsprospekt och ansöker om upptagande till handel av sina gröna obligationer vid Nasdaq Stockholm

Fastighetsbolaget Emilshus AB (publ) (”Emilshus”) emitterade den 13 september 2022 seniora icke säkerställda gröna obligationer om 250 mkr inom ett rambelopp om 1 000 mkr (”Obligationerna”). Obligationerna har en löptid om tre år och löper med en rörlig ränta om 3 månaders STIBOR plus 725 baspunkter.

Enligt obligationsvillkoren har Emilshus åtagit sig att ansöka om upptagande till handel av Obligationerna på Nasdaq Stockholms lista för hållbara obligationer. Bolaget har med anledning av detta upprättat ett noteringsprospekt som idag har godkänts av Finansinspektionen. Prospektet finns tillgängligt på bolagets webbplats emilshus.com och Finansinspektionens webbplats www.fi.se. Ansökan om upptagande till handel kommer att lämnas in och första dag för handel i Obligationerna beräknas bli omkring den 17 oktober 2022.

För mer information, vänligen kontakta:
Jakob Fyrberg, VD
E-post: jakob.fyrberg@emilshus.com  
Telefon: 0705-93 95 96

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 18.00 den
13 oktober 2022.

 

Om Emilshus
Emilshus är ett fastighetsbolag som med utgångspunkt i småländsk företagskultur förvärvar, utvecklar och förvaltar högavkastande kommersiella fastigheter med Småland som kärnmarknad. Bolagets fastighetsbestånd uppgick per den 30 juni 2022 till cirka 725 tkvm uthyrningsbar area fördelat på 117 fastigheter med tyngdpunkt på lätt industri, industriservice/proffshandel och extern- och dagligvaruhandel. Emilshus stamaktie av serie B och preferensaktie är noterade på Nasdaq Stockholm sedan juni 2022. Läs mer på emilshus.com.

Emilshus – Fabriksgatan 1A – 574 38 Vetlanda – emilshus.com