Skip to content

Emilshus tillväxtmål och finansiella riskbegränsningar

Fastighetsbolaget Emilshus AB (”Emilshus” eller ”Bolaget”) offentliggjorde idag ett prospekt (”Prospektet”) med anledning av erbjudandet av preferensaktier i Bolaget med en efterföljande notering på Nasdaq First North Growth Market (”Erbjudandet”). För ytterligare information om Erbjudandet hänvisas till Prospektet som finns tillgängligt på Emilshus webbplats (emilshus.com).

Emilshus tillväxtmål

Emilshus strategi är att fortsätta växa både organiskt och via förvärv och har som målsättning att uppnå ett fastighetsbestånd med ett samlat fastighetsvärde om 10 miljarder kronor inom tre år. För att uppnå detta ska Emilshus i huvudsak fokusera på fastigheter för lätt industri, proffshandel/industriservice, externhandel och dagligvaruhandel. Emilshus ska arbeta proaktivt med att identifiera fastigheter, som möter uppsatta förvärvskriterier, att komplettera den existerande fastighetsportföljen med. Som ett exempel har Emilshus som ambition att förvärva fastigheter med ett sammanlagt fastighetsvärde om cirka 650 miljoner kronor i närtid.

Emilshus finansiella riskbegränsningar

Emilshus har interna riktlinjer för hur finansieringsverksamheten i Bolaget ska bedrivas och har fastställt följande målsättningar för Bolaget.

  • Bolagets totala belåningsgrad, inklusive säljarreverser, ska på lång sikt inte överstiga 65 procent, beräknat efter marknadsvärde.
  • Bolagets räntebetalningsförmåga ska på lång sikt inte understiga en räntetäckningsgrad på 3,0 gånger, beräknat som förvaltningsresultat med återläggning av finansiella intäkter och kostnader i förhållande till finansiella intäkter och kostnader.
  • Högst 25 procent av låneskulden ska förfalla till omförhandling under en 12-månadersperiod.
  • Bolagets genomsnittliga kapitalbindning ska inte understiga 2 år.

För mer information, vänligen kontakta:

Jakob Fyrberg, VD
E-post: jakob.fyrberg@emilshus.com
Telefon: 0383-212 05

Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 september 2021, kl. 18.31 CEST.

Om Emilshus

Emilshus är ett småländskt fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter med hög direktavkastning. Emilshus fastighetsbestånd uppgår per juni 2021 till cirka 460 000 kvm uthyrningsbar area fördelat på 87 fastigheter med tyngdpunkt på lätt industri, industriservice/ proffshandel och extern- och dagligvaruhandel.

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande får exempelvis inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydkorea, Sydafrika, USA eller någon annan jurisdiktion där offentliggörande, publicering eller distribution av informationen i detta pressmeddelande skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen i pressmeddelandet i enlighet med tillämpliga regler.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att teckna, sälja eller förvärva värdepapper i Emilshus i någon jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte heller ett prospekt enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”). Bolaget har upprättat ett prospekt i enlighet med Prospektförordningen med anledning av Erbjudandet, vilket har godkänts och registrerats av Finansinspektionen samt offentliggjorts av Bolaget. Potentiella investerare i Bolagets preferensaktier ska inte fatta några investeringsbeslut baserat på någon annan information än vad som framgår av prospektet.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns i detta pressmeddelande får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (“Securities Act“), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i Storbritannien. I Storbritannien distribueras och riktas detta pressmeddelande, och annat material avseende värdepapperen som omnämns i detta pressmeddelande, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta pressmeddelande är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, “kvalificerade investerare” (i betydelsen i den brittiska versionen av Prospektförordningen som är en del av brittisk lagstiftning genom European Union (Withdrawal) Act 2018) som är (i) personer som har professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som faller inom definitionen av “professionella investerare” i artikel 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (“Ordern”) eller (ii) personer med hög nettoförmögenhet som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns nedan gemensamt för “relevanta personer”). En eventuell investering eller en investeringsåtgärd avseende Bolagets värdepapper skulle i Storbritannien enbart vara tillgänglig för relevanta personer och skulle endast genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på informationen i detta pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på informationen.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden. Sådana uttalanden innefattar alla uttalanden som inte avser historiska fakta och de kan exempelvis kännetecknas av att de innehåller ord som ”förutses”, ”tros”, ”förväntas”, ”avses”, ”planeras”, ”ämnas”, ”eftersträvas”, ”kommer” eller ”kan” eller liknande uttryck. Framåtriktade uttalanden är till sin natur förknippade med risker och osäkerhetsmoment eftersom de avser förhållanden och är beroende av omständigheter som inträffar i framtiden. Till följd av ett flertal faktorer, vilka flera ligger utom Emilshus kontroll, kan framtida förhållanden komma att avsevärt avvika från vad som uttryckts eller antytts i framåtriktade uttalanden i detta pressmeddelande. Alla framåtriktade uttalanden i detta pressmeddelande gäller därför endast för den dagen de lämnades och Emilshus har ingen skyldighet (och åtar sig ingen skyldighet) att uppdatera eller ändra några sådana uttalanden vare sig till följd av ny information, framtida händelser eller andra förhållanden.