Skip to content

Emilshus undersöker möjligheten att emittera företagsobligationer i svenska kronor, offentliggör ett återköpserbjudande och påkallar förtida inlösen

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATT I USA, DESS TERRITORIUM OCH BESITTNINGAR (INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL PUERTO RICO, DE AMERIKANSKA JUNGFRUÖARNA, GUAM, AMERIKANSKA SAMOA, WAKEÖARNA, NORDMARIANERNA, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA) ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON (U.S. PERSON, SÅSOM DEFINIERATS I REGULATION S I UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, I DESS NUVARANDE LYDELSE) ELLER NÅGON JURISDIKTION DÄR UTGIVANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG. DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT KAN STRIDA MOT LAG I VISSA JURISDIKTIONER (I SYNNERHET USA OCH STORBRITANNIEN)

Fastighetsbolaget Emilshus AB (publ) ("Emilshus" eller ”Bolaget”) har gett Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (“SEB”) och Swedbank AB (publ) (”Swedbank”) i uppdrag att i egenskap av joint bookrunners arrangera möten med obligationsinvesterare med start den 2 september 2022. Syftet är att undersöka möjligheten att emittera SEK-denominerade seniora icke säkerställda gröna obligationer med en tänkt löptid om 3,5 år (de ”Nya Obligationerna”). En kapitalmarknadstransaktion kan komma att följa, förbehållet rådande marknadsförhållanden.

En summa motsvarande likviden från emissionen av de Nya Obligationerna kommer att användas för finansiering eller refinansiering av gröna fastigheter i enlighet med Emilshus ”Green Bond Framework” daterat september 2021, inklusive för att refinansiera de utestående Obligationerna (såsom definieras nedan). Det Gröna ramverket har erhållit ”Light green” från den oberoende tredje parten; CICERO Shades of Green. Länk till det Gröna Ramverket samt Second Opinion finns att tillgå på nedanstående länkar.

Grönt ramverk: Emilshus Green Bond Framework

Second Opinion: CICERO Second Opinion

I samband med den potentiella emissionen av de Nya Obligationerna erbjuder Emilshus innehavare av Bolagets utestående icke-säkerställda obligationer med ISIN SE0013409265 (”Obligationerna”) att delta i ett återköp där Bolaget köper tillbaka Obligationerna mot kontant vederlag till ett pris motsvarande 100,00% av nominellt belopp plus upplupen och icke betald ränta (”Återköpserbjudandet”). Obligationerna kommer att återköpas i enlighet med villkoren i det återköpsdokument daterat 1 september 2022 som finns tillgängligt på länken nedan (”Återköpsdokumentet”). Återköpserbjudandet löper ut kl. 12:00 CEST den 7 september 2022 om det inte förlängs, återupptas, dras tillbaka eller avslutas i förtid efter beslut av Bolaget, vilket i så fall kommer meddelas genom pressmeddelande. Likvid för Återköpserbjudandet förväntas redovisas omkring den 13 september 2022. Bolagets återköp av Obligationerna är villkorat av en framgångsrik emission av de Nya Obligationerna (Bolaget förbehåller sig dock rätten att när som helst frånfalla detta villkor). Innehavare av Obligationerna som accepterar Återköpserbjudandet kan komma att få prioriterad tilldelning av de Nya Obligationerna med förbehåll för de villkor som anges i Återköpsdokumentet.

Länk till Återköpsdokumentet: https://emilshus.com/sv/investerare/obligation/

Emilshus avser att utnyttja sin rätt till förtida inlösen av de Obligationer som inte blev återköpta i enlighet med Återköpserbjudandet, i enlighet med obligationsvillkoren för Obligationerna. Obligationerna kommer i en sådan förtida inlösen att återköpas till ett pris motsvarande 100,00 % av nominellt belopp plus upplupen och icke betald ränta från, men exklusive, föregående ränteförfallodag till, och inklusive, likviddagen för det förtida inlösandet som förväntas vara den 5 oktober 2022. Inlösenbeloppet kommer att betalas till varje person som vid arbetsdagens slut den 28 september 2022 är registrerad som innehavare av Obligationer i skuldboken som upprätthålls av Euroclear Sweden. I samband med det förtida inlösandet kommer Obligationerna att avnoteras från Nasdaq Stockholm. Bolaget avser att utfärda ett meddelande om sådan förtida inlösanden runt den 2 september 2022.

SEB och Swedbank agerar som s.k. joint bookrunners i samband med en emission av de Nya Obligationerna samt s.k. dealer managers för Återköpserbjudandet.

Dealer Managers:

SEB: SEBLiabilityManagement@seb.se

Swedbank: liabilitymanagement@swedbank.se

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jakob Fyrberg, VD

E-post: jakob.fyrberg@emilshus.com

Telefon: +46 70 593 95 96

Denna information är sådan information som Emilshus AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR) 296/2014. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 1 september 2022, kl. 14:15 CEST.

Om Emilshus

Emilshus är ett fastighetsbolag som med utgångspunkt i småländsk företagskultur förvärvar, utvecklar och förvaltar högavkastande kommersiella fastigheter med Småland som kärnmarknad. Bolagets fastighetsbestånd uppgick per den 30 juni 2022 till cirka 725 tkvm uthyrningsbar area fördelat på 117 fastigheter med tyngdpunkt på lätt industri, industriservice/proffshandel och extern- och dagligvaruhandel. Emilshus stamaktie av serie B och preferensaktie är noterade på Nasdaq Stockholm sedan juni 2022. Läs mer på emilshus.com.

Emilshus – Fabriksgatan 1A – 574 38 Vetlanda – emilshus.com