Skip to content

Emilshus uppdaterar finansiella mål och riskbegränsningar

Styrelsens har idag fattat beslut om ett nytt finansiellt mål om tillväxt i avkastning på eget kapital samt justering av riskbegränsning avseende räntetäckningsgrad.

Emilshus affärsidé är att generera förutsägbara kassaflöden och växa genom att förvärva, utveckla och förvalta högavkastande kommersiella fastigheter. Bolaget ska etablera långsiktiga och nära relationer med sina hyresgäster genom en lokal närvaro och lokalt engagemang på de orter där bolaget verkar och säkerställa en stabil finansiering av verksamheten.

Det nya målet om tillväxt i avkastning på eget kapital bedöms som ett relevant mått för bolagets utveckling och värdeskapande framgent. Bolagets tidigare mål om att öka substansvärde per stamaktie över tid med minst 15 procent i genomsnitt per år samt att fastighetsbeståndets värde före utgången av 2024 ska uppgå till minst 10 mdkr, utgår. Räntetäckningsgraden skulle tidigare inte varaktigt understiga 2,5 gånger.

Emilshus finansiella mål och riskbegränsningar är därmed enligt nedan.

Finansiella mål

Förvaltningsresultat per stamaktie

  • Förvaltningsresultatet per stamaktie ska öka med minst 15 procent per år.

Avkastning på eget kapital

  • Avkastningen på eget kapital ska under en femårsperiod i genomsnitt uppgå till minst 15 procent per år.

Finansiella riskbegränsningar

Nettobelåningsgrad

  • Nettobelåningsgraden ska varaktigt inte överstiga 60 procent.

Räntetäckningsgrad

  • Räntetäckningsgraden ska överstiga 2,0 ggr.

"Emilshus är ett tillväxtbolag med fokus på lönsamhet och starka kassaflöden som sedan juni 2022 är noterat på Nasdaq Stockholm. Med det nya målet om avkastning på eget kapital tydliggörs bolagets inriktning på värdeskapande för våra aktieägare”, kommenterar Jakob Fyrberg, VD för Emilshus.

För mer information, vänligen kontakta:
Jakob Fyrberg, VD
E-post: jakob.fyrberg@emilshus.com
Telefon: 0705-93 95 96

Denna information är sådan information som Emilshus AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR) 296/2014. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 februari 2023, kl. 20.40 CET.

Om Emilshus

Emilshus är ett fastighetsbolag som med utgångspunkt i småländsk företagskultur förvärvar, utvecklar och förvaltar högavkastande kommersiella fastigheter med Småland som kärnmarknad. Bolagets fastighetsbestånd uppgick per den 30 september 2022 till 782 tkvm uthyrningsbar area fördelat på 124 fastigheter med tyngdpunkt på lätt industri, industriservice/proffshandel och extern- och dagligvaruhandel. Emilshus stamaktie av serie B och preferensaktie är noterade på Nasdaq Stockholm sedan juni 2022. Läs mer på emilshus.com.