Skip to content

Emilshus uppdaterar finansiella mål och riskbegränsningar

Styrelsens har idag fattat beslut om att uppdatera Emilshus finansiella mål och riskbegränsningar.

Emilshus affärsidé är att generera förutsägbara kassaflöden och växa genom att förvärva, utveckla och förvalta högavkastande kommersiella fastigheter i Småland samt i närliggande tillväxtregioner. Fokus ligger i huvudsak på fastigheter för lätt industri, proffshandel/industriservice, externhandel och dagligvaruhandel. Emilshus ska etablera långsiktiga och nära relationer med sina hyresgäster genom en lokal närvaro och lokalt engagemang på de orter där bolaget verkar och säkerställa en stabil finansiering av verksamheten.

 

Finansiella mål

Förvaltningsresultat per stamaktie

  • Förvaltningsresultatet per stamaktie ska över tid öka med minst 15 procent i genomsnitt per år.

 

Substansvärde per stamaktie

  • Substansvärdet per stamaktie ska över tid öka med minst 15 procent (inklusive eventuella värdeöverföringar till stamaktieägarna) i genomsnitt per år.

 

Fastighetsvärde

  • Fastighetsbeståndets värde ska före utgången av år 2024 uppgå till minst 10 miljarder kronor.

 

Finansiella riskbegränsningar

Nettobelåningsgrad

  • Nettobelåningsgraden ska varaktigt inte överstiga 60 procent.

 

Räntetäckningsgrad

  • Räntetäckningsgraden ska varaktigt inte understiga 2,5 ggr.

 

Utdelningspolicy

  • Det övergripande målet är att skapa värde för bolagets aktieägare. Under de närmaste åren bedöms detta bäst göras genom att återinvestera kassaflödet i verksamheten för att skapa ytterligare tillväxt genom förvärv av fastigheter och investeringar i befintliga fastigheter vilket kan medföra en låg eller utebliven utdelning på stamaktier. Utdelning på preferensaktier ska ske enligt bolagsordningens bestämmelser.

 

”På tre år har Emilshus etablerat sig som ett av de ledande fastighetsbolagen i Småland och vår ambition är att fortsätta växa i hög takt organiskt och genom förvärv på vår småländska kärnmarknad och intilliggande tillväxtregioner. Nu tydliggörs bolagets väg framåt med nya finansiella mål och riskbegränsningar”, kommenterar Jakob Fyrberg, VD för Emilshus.

 

För mer information, vänligen kontakta:
Jakob Fyrberg, VD
E-post: jakob.fyrberg@emilshus.com

Telefon: 0705-93 95 96

Denna information är sådan information som Emilshus AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR) 296/2014. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 februari 2022, kl. 17.45 CET.

 

Om Emilshus

Emilshus är ett småländskt fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter med hög direktavkastning. Bolagets fastighetsbestånd uppgick per september 2021 till cirka 482 000 kvm uthyrningsbar area fördelat på 91 fastigheter med tyngdpunkt på lätt industri, industriservice/proffshandel och extern-och dagligvaruhandel. Emilshus preferensaktier är noterade på Nasdaq First North Growth Market. Läs mer på emilshus.com.

Emilshus Certified Adviser är FNCA Sweden AB, info@fnca.se, 08-528 00 399.