Skip to content

Fastighetsbolaget Emilshus AB (publ) Bokslutskommuniké januari–december 2021

Perioden januari–december 2021 

 • Hyresintäkterna ökade med 54 procent till 280,4 mkr (182,6).
 • Förvaltningsresultatet ökade med 53 procent till 131,0 mkr (85,6).
 • Periodens resultat uppgick till 468,9 mkr (175,9) vilket motsvarar 7,07 kronor per stamaktie (2,91).
 • Styrelsen föreslår för räkenskapsåret 2022 en utdelning om 2,00 kronor per preferensaktie, att delas ut kvartalsvis om 0,50 kronor per preferensaktie. Styrelsen föreslår att ingen utdelning på stamaktier lämnas för verksamhetsåret.

Väsentliga händelser efter 31 december 2021

 • Emilshus tecknande avtal om ett strategiskt förvärv i Halmstad av fyra industrifastigheter samt förvärv av en industri/lagerfastighet i Jönköping för totalt 170 mkr och ett sammanlagt årligt hyresvärde om 11,1 mkr. I samband med förvärvet meddelade Emilshus att bolaget öppnar för expansion i närliggande regioner utanför kärnmarknaden Småland.
 • Emilshus utvärderar för närvarande förvärv av fastigheter med ett underliggande fastighetsvärde om sammanlagt cirka 1 800 mkr och har inlett respektive kan komma att inleda förhandling med målsättning att ingå avtal avseende dessa potentiella fastighetsförvärv inom den närmaste tiden. Liksom för alla potentiella affärer bolaget utvärderar och/eller förhandlar om som en del av sin verksamhet är det inte säkert att förhandlingen leder till avtal och förvärv.
 • Emilshus har initierat arbetet med att förbereda bolaget för att möjliggöra för en notering av bolagets stamaktier av serie B och preferensaktier på Nasdaq Stockholms huvudlista under 2022 och samtidigt genomföra en ägarspridning av stamaktier av serie B.
 • Publicering av kallelse till extra bolagsstämma den 11 februari 2022 för val av ny styrelseledamot.
 • Publicering av kallelse till extra bolagsstämma den 22 februari 2022 med förslag att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om nyemission av preferensaktier.
 • Styrelsens beslutade den 9 februari 2022 att revidera Emilshus finansiella mål och riskbegränsningar.

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet oktober–december 2021

 • Under fjärde kvartalet genomfördes en nyemission av preferensaktier. Emissionen omfattade 7 246 377 preferensaktier och priset per preferensaktie uppgick till 27,60 kronor, vilket innebär en initial bruttolikvid om 200 mkr. Genom att utnyttja övertilldelningsoptionen tillfördes Emilshus ytterligare 30 mkr (d v s totalt 230 mkr före transaktionskostnader) och emissionen omfattade slutligen sammanlagt 8 333 333 preferensaktier, vilket motsvarar 10,4 procent av det totala antalet utestående aktier och 4,5 procent av det totala antalet röster i Emilshus efter erbjudandets genomförande. Sammanlagt tillfördes Emilshus cirka 7 600 nya preferensaktie­­-ägare. Efter genomförda emissioner av preferensaktier under andra och fjärde kvartalet uppgår dessa till 13 951 313 stycken.
 • Den 1 oktober 2021 var första handelsdag för Emilshus preferensaktier på Nasdaq First North Growth Market.
 • I oktober tecknade Emilshus avtal om förvärv av fastigheter i Värnamo och Växjö till ett fastighetsvärde om 422 mkr med ett totalt årligt hyresvärde om 31,8 mkr och en återstående genomsnittlig avtalslängd om 20,1 år. Fastigheterna som är fullt uthyrda tillträddes under fjärde kvartalet 2021.
 • I november emitterade Emilshus framgångsrikt obligationer om 50 mkr inom ramen för sitt obligationslån om totalt 500 mkr med slutligt förfall i december 2022.
 • Den 14 december hölls en extra bolagsstämma som beslutade, i
  enlighet med styrelsens förslag, om godkännande av förvärv av Österängen Fastighets AB från NP3 Fastigheter AB.

VD kommenterar – Fortsatt tillväxt även utanför Småland

Emilshus är ett småländskt fastighetsbolag, format av småländska företagartraditioner, med utgångspunkten att fastighetsägande fungerar bäst då det sker med stark lokal förankring. När detta kombineras med finansiell kompetens och tillgång till kapitalmarknaden skapas goda förutsättningar till en framgångsrik utveckling. På tre år har Emilshus etablerat sig som ett av de ledande fastighetsbolagen i Småland med idag cirka 5 miljarder kronor i fastighetstillgångar.

Expansion utanför Småland

Samtidigt är detta bara början. Småländskt entreprenörskap och affärsmannaskap fungerar även utanför Smålands gränser. Emilshus tillväxt kommer därför inte att begränsas av landskapsgränser utan framgent styras av vilka affärsmöjligheter som identifieras i närområdet utgående från bolagets mål och grundvärden. I början av 2022 tog vi ett första steg utanför vår kärnmarknad Småland genom förvärv av industrifastigheter i Halmstad med ambitionen att fortsätta växa i Halland liksom i andra närliggande tillväxtregioner. Emilshus har fortsatt samma huvudinriktning på investeringar inom kategorin lätt industri, både förvaltingsfastigheter och nyproducerade enheter, med fokus på stabila hyresgäster med god betalningsförmåga och avtal på långa kontraktstider.

Ett aktivt och viktigt år

2021 var ett aktivt och viktigt år för Emilshus med affärer för 2,3 miljarder kronor och preferensaktieemissioner om 380 mkr med notering på Nasdaq First North Growth Market. Vi genom-förde stora investeringar på hållbarhetssidan, flyttade huvudkontoret till Växjö med en organisation som vuxit till 15 personer samtidigt som vi genomförde fler transaktioner än någonsin.

Under våren 2021 förvärvade Emilshus ett större bestånd om 1,2 miljarder kronor i Växjö, bolagets hittills största affär innehållande både förvaltingsfastigheter och nyproducerade enheter med välkända hyresgäster. I affären ingick fastigheter förhyrda bland annat av Bauhaus, Balco, COOP och Cramo med avtal tecknade på långa kontraktstider. I oktober 2021 förvärvades två större industrifastigheter för 422 mkr i Växjö och Värnamo med en total uthyrbar area om cirka 75 000 kvm och en kontraktslängd om 20 år.

I juni 2021 genomförde Emilshus sin första preferensaktieemission om 150 mkr riktad till bolagets större ägare och under hösten emitteras ytterligare 230 mkr till marknaden. Höstens emission blev kraftigt övertecknad vilket är ett fint kvitto på att Emilshus uppskattas av marknaden. Emissionen tecknades av både stora institutionella placerare och mindre privata investerare, och ledde till totalt cirka 7 600 nya aktieägare i Emilshus. Preferensaktien är sedan den 1 oktober noterad på Nasdaq First North Growth Market.

Sammantaget har Emilshus under 2021 och 2022 ingått avtal om förvärv av fastigheter med ett underliggande fastighetsvärde om cirka 2 350 mkr, varav cirka 1 630 mkr hittills har tillträtts. Det är en viktig del av Emilshus verksamhet att löpande utvärdera och genomföra förvärv. Av det betydande antal potentiella affärer vi analyserar når vi i mål med vissa medan andra inte genomförs. För närvarande utvärderar vi förvärv med ett underliggande fastighetsvärde om cirka 1 800 mkr och vi har inlett respektive kan komma att inleda förhandling med målsättning att ingå avtal avseende dessa potentiella fastighetsförvärv inom den närmaste tiden. I syfte att öka våra finansieringsalternativ och finansiella beredskap att finansiera tillträden av fastighetsförvärv har styrelsen kallat till en extra bolagsstämma den 22 februari med förslaget att besluta om att bemyndiga styrelsen att med eller utan företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen fram till nästa årsstämma, fatta beslut om emission av högst 8,5 miljoner preferensaktier. Efter sondering med investerare och förutsatt att tillräckligt investerarintresse föreligger, avser styrelsen att utnyttja den extra bolagsstämmans bemyndigande helt eller delvis. Vi avser också som alternativ eller komplement till att utnyttja emissionsbemyndigandet samt i syfte att refinansiera befintlig obligation med förfall i december 2022 sondera marknaden för eventuell möjlighet till upptagande av nya obligationslån.

Förberedelser för börsnotering av stamaktier

Emilshus har sedan hösten 2021 informerat att en notering av bolagets stamaktier kan bli aktuellt med syfte att ytterligare bredda finansieringsmöjligheterna och samtidigt stärka positionen som fastighetsbolag. Vi har initierat arbetet med att förbereda Emilshus för att möjliggöra för en notering av bolagets stamaktier av serie B och preferensaktier på Nasdaq Stockholms huvudlista under 2022 och samtidigt genomföra en ägarspridning av stamaktier av serie B. Som en integrerad del av detta förberedelsearbete planerar vi, med inledning under första halvåret i år, ha möten med potentiella investerare av institutionell karaktär.

Ett hållbart företagande

Fokus på hållbarhet är ett miljö- och samhällsansvar men också en fråga om sunt och lönsamt företagande som ligger mycket nära de småländska grundvärden som Emilshus värnar. Därtill kommer att Emilshus fastighetsinnehav besitter potential till förbättringar inom miljöområdet. Ett omfattande arbete pågår inom Emilshus med att identifiera och utföra åtgärder syftande till energieffektiviseringar i fastighetsbeståndet samtidigt som vi har tagit fram ett grönt finansiellt ramverk. Därtill kommer en rad andra initiativ i syfte att möta både hyresgästerna krav och leva upp till bolagets hållbarhetsstrategi.

Emilshus har ett attraktivt fastighetsbestånd med god avkastning, stabila hyresgäster som kunder och en resultatorienterad framåtriktad organisation. Bolagets fokus på lönsam tillväxt utgående från en sund ekonomisk bas i kombination med en stark lokal förankring och ett medvetet hållbarhetsarbete ger oss mycket goda framtida förutsättningar att fortsätta växa i riktning mot de nya tillväxt- och lönsamhetsmål som styrelsen har antagit; tillväxt i förvaltningsresultat per stamaktie och substansvärde per stamaktie över tid om 15 procent per år.

På Emilshus är vi redo för ännu ett förvärvsintensivt år.

För mer information, vänligen kontakta:
Jakob Fyrberg, VD
E-post: jakob.fyrberg@emilshus.com
Telefon: 0705-93 95 96

Jonas Karlsson, CFO
E-post: jonas.karlsson@emilshus.com
Telefon: 0736-00 74 81

Denna information är sådan information som Emilshus är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom nedanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 10 februari 2022 klockan 8.00 CET.

Om Emilshus
Emilshus är ett småländskt fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter med hög direktavkastning. Bolagets fastighetsbestånd uppgick per december 2021 till cirka 581 tkvm uthyrningsbar area fördelat på 97 fastigheter med tyngdpunkt på lätt industri, industriservice/proffshandel och extern-och dagligvaruhandel. Emilshus preferensaktier är noterade på Nasdaq First North Growth Market. Läs mer på emilshus.com.

Emilshus Certified Adviser är FNCA Sweden AB, info@fnca.se, 08-528 00 399.