Skip to content

Fastighetsbolaget Emilshus AB (publ) offentliggör resultatet från återköpserbjudandet avseende bolagets obligationslån 2019/2022 med ISIN SE0013409265

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATT I USA, DESS TERRITORIUM OCH BESITTNINGAR (INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL PUERTO RICO, DE AMERIKANSKA JUNGFRUÖARNA, GUAM, AMERIKANSKA SAMOA, WAKEÖARNA, NORDMARIANERNA, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA) ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON (U.S. PERSON, SÅSOM DEFINIERATS I REGULATION S I UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, I DESS NUVARANDE LYDELSE) ELLER NÅGON JURISDIKTION DÄR UTGIVANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG. DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT KAN STRIDA MOT LAG I VISSA JURISDIKTIONER (I SYNNERHET USA OCH STORBRITANNIEN)

Den 1 september 2022 offentliggjorde Fastighetsbolaget AB (publ) ("Emilshus" eller "Bolaget") ett återköpserbjudandet avseende Emilshus utestående seniora icke säkerställda obligationer med rörlig ränta 2019/2022, med ISIN: SE0013409265 och med en utestående volym om 500 mkr ("Obligationerna" och återköpet därav "Återköpserbjudandet"). Återköpserbjudandet löpte ut kl. 12:00 (CEST) den 7 september 2022. Bolaget har i samband med Återköpserbjudandet accepterat återköp av Obligationer motsvarande ett totalt nominellt belopp om 196 mkr.

Emilshus avser att fullfölja Återköpserbjudandet och priset för Obligationerna i Återköpserbjudandet är 100,00 % av nominellt belopp. Emilshus kommer även att erlägga upplupen och obetald ränta för Obligationerna på likviddagen för Återköpserbjudandet i enlighet med villkoren för Obligationerna. Likviden för Återköpserbjudandet förväntas betalas ut den 13 september 2022.

Länk till Återköpsdokumentet: https://emilshus.com/sv/investerare/obligation/

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) och Swedbank AB (publ) har agerat som s.k. dealer managers för Återköpserbjudandet. Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB har agerat legal rådgivare åt Bolaget.

Dealer Managers:
SEB: SEBLiabilityManagement@seb.se
Swedbank: liabilitymanagement@swedbank.se

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jakob Fyrberg, VD
E-post: jakob.fyrberg@emilshus.com
Telefon: +46 70 593 95 96

Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 7 september 2022, kl. 17:00 CEST.

Om Emilshus

Emilshus är ett fastighetsbolag som med utgångspunkt i småländsk företagskultur förvärvar, utvecklar och förvaltar högavkastande kommersiella fastigheter med Småland som kärnmarknad. Bolagets fastighetsbestånd uppgick per den 30 juni 2022 till cirka 725 tkvm uthyrningsbar area fördelat på 117 fastigheter med tyngdpunkt på lätt industri, industriservice/proffshandel och extern- och dagligvaruhandel. Emilshus stamaktie av serie B och preferensaktie är noterade på Nasdaq Stockholm sedan juni 2022. Läs mer på emilshus.com.

Emilshus – Fabriksgatan 1A – 574 38 Vetlanda – emilshus.com