Skip to content

Fastighetsbolaget Emilshus Delårsrapport januari – juni 2020

Delårsrapport januari – juni 2020

 • Intäkterna uppgick till 83 860 Tkr (35 934)
 • Driftöverskottet var 67 719 Tkr (28 449)
 • Förvaltningsresultatet var 35 616 Tkr (18 767)
 • Periodens totalresultat uppgick till 40 852 Tkr (27 998)
 • Substansvärde per aktie uppgick till 139,3 kr (119,7)

Viktiga händelser januari-juni 2020

 • Emilshus förvärvade i januari 2020 sju fastigheter i Växjö från Norama med ett fastighetsvärde om 112 Mkr
 • Emilshus förvärvade i februari 2020 en fastighet i Växjö från Famera Fastigheter AB med ett fastighetsvärde om 220 Mkr
 • Emilshus förvärvade i februari 2020 en fastighet i Jönköping från Vättersnäs Förvaltnings AB med ett fastighetsvärde om 141 Mkr
 • Emilshus har i mars förvärvat en fastighet i Hillerstorp med ett värde om 53 Mkr
 • Emilshus har i maj förvärvat en fastighet i Kalmar med ett värde om 17 Mkr
 • Emilshus tecknade i juni månad avtal om förvärv av två fastigheter i Kalmar till ett fastighetsvärde om 38 Mkr. Fastigheterna tillträddes i början av juli
 • Emilshus avyttrade under februari en fastighet i Vetlanda för en köpeskilling om 22 Mkr

VD Kommentar

Första halvåret 2020 har varit turbulent med en pandemi som slagit hårt mot oss som individer och som företagare.
I mars månad befarade vi att Emilshus skulle påverkas negativt av hyresförluster på grund av hyresgäster med betalningssvårigheter. Glädjande nog kan vi konstatera, efter några månader in i pandemin och baserat på hyresdebiteringarna gjorda för tredje kvartalet att effekten på Emilshus hyresintäkter har varit mycket begränsad. Flertalet av Emilshus stora hyresgäster har klarat sig bra eller relativt bra första halvåret. En förklaring är troligen den hyresgästmix som Emilshus har där industridelen av fastighetsbeståndet står för cirka 40 procent av de totala hyresintäkterna. Flertalet av de stora industrihyresgästerna rapporterar att verksamheterna har klarat påfrestningarna väl och att många nu åter ser en ökad orderingång.

Pandemin är dock långt ifrån över vilket kräver fortsatt stor försiktighet och vaksamhet avseende marknadsförändringar och förhållanden som kan påverkar hyresgäster förmåga att betala hyra och därmed Emilshus ekonomi. Vi håller en tät kontakt med våra hyresgäster och vill vara behjälplig där det är möjligt. Emilshus har givit viss hyreslättnad till ett mindre antal hyresgäster i utsatta branscher, främst genom att gå från kvartal till månadsbetalning samt i några fall lämnat tillfälliga hyresrabatter.
För att öka vår lokala närvaro har Emilshus stärkt organisationen inom förvaltning dels inom uthyrning dels genom att etablerat en ny tjänst som fastighetschef för marknadsområdet Växjö/Kalmar. Emilshus hela verksamhet baseras på en djup tro på värdet av en stark lokal förankring med en god kännedom om orten, hyresgästerna och det lokala näringslivet.

Emilshus har under de första sex månaderna förvärvat fastigheter till ett värde om cirka 570 Mkr innebärande en ökning med cirka 37 procent av det totala fastighetsinnehavet sedan årsskiftet. Förvärv har skett främst i Växjö, Jönköping och Kalmar vilket är orter där vi avser att fortsätta växa. På grund av situationen i omvärlden gick förvärvstakten ner under andra kvartalet 2020 då enbart två förvärv genomfördes för en total köpeskilling om 58 Mkr. Förvärven skedde i Kalmar och avsåg fastigheter med välkända hyresgäster och bra kontraktslängder.

Per juli 2020 kan Emilshus redovisa hyresintäkter om cirka 181 Mkr på rullande 12 månaders basis med ett förvaltningsresultat överstigande 85 mkr. En stark resultat- och balansräkning, ett diversifierat fastighetsinnehav, hyresgäster i många olika branscher samt en hög direktavkastning ger stabilitet i en turbulent tid. Därtill kommer att Emilshus idag har en kassa om cirka 170 Mkr. Bolagets finansiering baseras vidare på starka relationer med ledande affärsbanker. Sammantaget innebär detta att Emilshus har kapacitet att klara eventuella sämre tider som komma kan.

Pandemin med alla dess effekter kan även vara gynnsam för en stark och fokuserad aktör som Emilshus och vi ser med spänning fram mot andra halvåret 2020. Trots den osäkerhet som pandemin skapat är vår avsikt för hösten att fortsätta bolagets tillväxtresa. Utgående från strikta krav avseende typ av fastighet, stabila hyresgäster, långa hyresavtal med rimliga hyresnivåer söker vi löpande nya förvärvsmöjligheter.

Vetalnda den 10 Juli 2020

Jakob Fyrberg

För mer information, vänligen kontakta:

Jakob Fyrberg, VD
E-post: jakob.fyrberg@emilshus.com
Telefon: ‭0383-212 05

Jonas Karlsson, CFO
E-post: jonas.karlsson@emilshus.com
Telefon: 0383-212 01