Skip to content

Förändring av antalet aktier och röster i Fastighetsbolaget Emilshus AB (publ)

Som tidigare offentliggjorts beslutade styrelsen i Fastighetsbolaget Emilshus AB (publ) (”Emilshus”) den 11 juli 2022 om en nyemission av stamaktier av serie B med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Emissionen innebar att antalet aktier i Emilshus ökade med 2 427 819 stamaktier av serie B och att antalet röster ökade med totalt 2 427 819 röster under juli månad.

Per den 29 juli 2022 finns det 113 502 824 aktier och 217 253 834 röster i Emilshus fördelade enligt följande.

Stamaktier av serie A: 11 527 890 aktier och 115 278 900 röster.

Stamaktier av serie B: 81 346 309 aktier och 81 346 309 röster.

Preferensaktier: 20 628 625 aktier och 20 628 625 röster.

 

För mer information, vänligen kontakta:
Jakob Fyrberg, VD
E-post: jakob.fyrberg@emilshus.com  
Telefon: 0705-93 95 96

Denna information är sådan information som Fastighetsbolaget Emilshus AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 17:35 den 29 juli 2022.

 

 

Om Emilshus
Emilshus är ett fastighetsbolag som med utgångspunkt i småländsk företagskultur förvärvar, utvecklar och förvaltar högavkastande kommersiella fastigheter med Småland som kärnmarknad. Bolagets fastighetsbestånd uppgick per den 30 juni 2022 till cirka 725 tkvm uthyrningsbar area fördelat på 117 fastigheter med tyngdpunkt på lätt industri, industriservice/proffshandel och extern- och dagligvaruhandel. Emilshus stamaktie av serie B och preferensaktie är noterade på Nasdaq Stockholm sedan juni 2022. Läs mer på emilshus.com.

Emilshus – Fabriksgatan 1A – 574 38 Vetlanda – emilshus.com