Skip to content

Förändring av antalet aktier och röster i Fastighetsbolaget Emilshus AB (publ)

Som tidigare offentliggjorts beslutade en extra bolagsstämma i Fastighetsbolaget Emilshus AB (publ) (”Emilshus”) den 7 juni 2022 om en kvittningsemission av preferensaktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Vidare beslutade styrelsen om en nyemission av stamaktier av serie B med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt den 12 juni 2022. Emissionerna innebar att antalet aktier i Emilshus ökade med 1 504 898 preferensaktier och 24 000 000 B-aktier och att antalet röster ökade med totalt 25 504 898 stycken under juni månad.

Per den 30 juni 2022 finns det 111 075 005 aktier och 214 826 015 röster i Emilshus fördelade enligt följande.

Stamaktier av serie A: 11 527 890 aktier och 115 278 900 röster.

Stamaktier av serie B: 78 918 490 aktier och 78 918 490 röster.

Preferensaktier: 20 628 625 aktier och 20 628 625 röster.

 

För mer information, vänligen kontakta:
Jakob Fyrberg, VD
E-post: jakob.fyrberg@emilshus.com  
Telefon: 0705-93 95 96

Denna information är sådan information som Fastighetsbolaget Emilshus AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 17:35 den 30 juni 2022.

 

 

Om Emilshus
Emilshus är ett fastighetsbolag som med utgångspunkt i småländsk företagskultur förvärvar, utvecklar och förvaltar högavkastande kommersiella fastigheter med Småland som kärnmarknad. Bolagets fastighetsbestånd uppgick per den 31 mars 2022 till cirka 594 tkvm uthyrningsbar area fördelat på 102 fastigheter med tyngdpunkt på lätt industri, industriservice/proffshandel och extern- och dagligvaruhandel. Emilshus stamaktie av serie B och preferensaktie är noterade på Nasdaq Stockholm sedan juni 2022. Läs mer på emilshus.com.

Emilshus – Fabriksgatan 1A – 574 38 Vetlanda – emilshus.com