Skip to content

Kallelse till årsstämma i Fastighetsbolaget Emilshus AB (publ)

Aktieägarna i Fastighetsbolaget Emilshus AB (publ), org.nr 559164-8752 (”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma torsdagen den 25 april 2024, kl. 12.00 i Bolagets lokaler, Storgatan 10, 352 31 Växjö.

Anmälan

Aktieägare som önskar deltaga vid årsstämman ska:

 • dels vara införd som ägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 17 april 2024,
 • dels anmäla sitt deltagande till Bolaget senast den 19 april 2024.

 

Anmälan ska ske antingen:

 • per post till Fastighetsbolaget Emilshus AB (publ), Att: Årsstämma, c/o Born Advokater, Box 5244, 102 45 Stockholm, eller
 • per e-post till bolagsstamma@emilshus.com.  

 

Vid anmälan ska aktieägare uppge fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav samt, i förekommande fall, uppgift om ombud och biträden (högst två). Anmälan bör, i förekommande fall, åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Personuppgifter som hämtas från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, anmälan om deltagande vid stämman samt uppgifter om ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i årsstämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per den 17 april 2024. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts av förvaltaren och verkställts senast den 19 april 2024 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska kopia av registreringsbevis bifogas eller om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud finns på Bolagets webbplats  emilshus.com/sv/arsstamma-2024/. Fullmakten i original ska även uppvisas på stämman.

 

Förslag till dagordning

 

 1. Val av ordförande vid stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Godkännande av dagordning
 4. Val av en eller två justeringsmän
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Föredragning av framlagd årsredovisningen och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
 7. Beslut om

a)        fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultat- och balansräkning,

b)       dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,

c)        ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör

 1. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
 2. Val av styrelse, styrelseordförande och revisionsbolag
 3. Framläggande och godkännande av ersättningsrapport
 4. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission
 5. Beslut om bemyndigande för styrelsen att vidta smärre justeringar av beslut

 

Förslag till beslut

Punkt 1. Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att Johan Ericsson väljs till ordförande vid stämman.

 

Punkt 7.b). Disposition av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om en utdelning på preferensaktierna fram till nästkommande årsstämma, om totalt 2 kronor per preferensaktie med utbetalning kvartalsvis om 0,50 kronor per preferensaktie. Som avstämningsdagar för den ordinarie kvartalsvisa utdelningen föreslås, i enlighet med vad som följer av Bolagets bolagsordning, den 28 juni 2024, den 30 september 2024, 30 december 2024, och den 31 mars 2025.

 

Styrelsen föreslår vidare att resterande vinstmedel balanseras i ny räkning varav viss del kan tas i anspråk för utdelning för tillkommande preferensaktier enligt nedan. Styrelsen föreslår att stämman beslutar att samtliga nya preferensaktier som kan komma att emitteras med stöd av stämmans bemyndigande enligt punkt 11 nedan, ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats vid Bolagsverket och aktierna har införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB. Detta innebär att rätt till första utdelning om 0,50 kronor föreligger vid den första avstämningsdag enligt ovan som infaller efter införandet i aktieboken.

 

För stamaktie av serie A och B föreslår styrelsen att bolagsstämman inte beslutar om utdelning.

 

Punkt 8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

Valberedningen föreslår att arvode till styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska utgå med 300 000 kronor (tidigare 260 000 kronor) till ordföranden och med 150 000 kronor (tidigare 130 000 kronor) till varje övrig ledamot i styrelsen som inte är anställda i Bolagets koncern. Valberedningen föreslår vidare att 40 000 kronor ska utgå till varje ledamot i revisionsutskottet och att 15 000 kronor ska utgå till varje ledamot i övriga utskott, samt att ersättning till revisorn ska utgå oförändrat enligt löpande räkning.

 

Punkt 9. Val av styrelse, styrelseordförande och revisionsbolag

Valberedningen föreslår att årsstämman 2024 beslutar att:

 • Bolagets styrelse, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska bestå av sex (6) ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter;
 • omval sker av Johan Ericsson, Jakob Fyrberg, Björn Garat, Elisabeth Thuresson och Rutger Källén, samt att nyval av Ulrika Valassi, till ordinarie styrelseledamöter intill slutet av nästa årsstämma;
 • omval sker av Johan Ericsson till styrelsens ordförande; och
 • nyval sker av revisionsbolaget KPMG AB till revisor med Mattias Johansson som huvudansvarig revisor.

 

Nedan följer en kort presentation av Ulrika Valassi.

Född: 1967

Huvudsaklig utbildning: BBA i Business administration, Uppsala universitet

Nuvarande uppdrag utanför koncernen: Styrelseledamot i Ålandsbanken Abp, Sparbanken Sjuhärad, Swedencare, Pamica Group, Insatt Group. Advisor för Wellstreet, Niam Credits

Bakgrund: Chefsbefattningar inom SEB, Landshypotek, DBT Capital, Konsultverksamhet inom egen verksamhet Au Management AB. Tidigare styrelseledamot i Hemfosa Fastigheter, Qliro, Intrum Justitia, Hypoteket samt Dreams Securities.

Aktieinnehav i Bolaget (direkt eller indirekt): 0

Oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och bolagets större aktieägare.

 

Punkt 10. Framläggande och godkännande av ersättningsrapport

Styrelsen har enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen (2005:551) upprättat ersättningsrapport över utbetald och innestående ersättning som omfattas av Bolagets ersättningsriktlinjer enligt aktiebolagslagen och Svensk kod för bolagsstyrning utgiven av Kollegiet för svensk bolagsstyrning, under räkenskapsåret 2023. Styrelsen föreslår att årsstämman godkänner ersättningsrapporten. Ersättningsrapporten i dess helhet finns tillgänglig på Bolagets webbplats, emilshus.com.

 

Punkt 11. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av stamaktier av serie B, preferensaktier samt teckningsoptioner och/eller konvertibler med rätt att teckna/konvertera till stamaktier av serie B eller preferensaktier. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning eller eljest förenas med villkor.

Det totala antalet aktier som omfattas av sådana nyemissioner ska rymmas inom aktiekapitalets gränser vid var tid gällande bolagsordning, och får motsvara sammanlagt högst tio (10) procent av det totala antalet aktier i Bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2024.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt denna punkt krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

 

Punkt 12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att vidta smärre justeringar av beslut

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen, den verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar att vidta sådana smärre justeringar och förtydliganden av de på årsstämman fattade besluten i den utsträckning detta är erforderligt för registrering av besluten.

 

Handlingar

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse, fullständiga förslag till beslut, valberedningens motiverade yttranden, ersättningsrapport samt fullmaktsformulär, finns tillgängliga på emilshus.com och på Bolagets kontor, adress Storgatan 10, 352 31 Växjö, under minst tre veckor närmast före stämman. Kopior av nämnda handlingar skickas även till de aktieägare som begär det och därvid uppger sin postadress. Handlingarna kommer vidare att finnas tillgängliga vid stämman.

 

Antal aktier och röster

Det totala antalet registrerade aktier i Bolaget uppgår per dagen för kallelsen till 120 910 232 aktier, varav 11 527 890 utgör stamaktier av serie A, motsvarande 115 278 900 röster, 88 753 717 utgör stamaktier av serie B, motsvarande 88 753 717 röster, och 20 628 625 utgör preferensaktier, motsvarande 20 628 625 röster, varvid det totala antalet röster uppgår till 224 661 242. Bolaget innehar inga egna aktier.

 

Aktieägares rätt att begära upplysningar

Aktieägare har rätt att begära att styrelsen och verkställande direktören ska lämna upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551). Upplysningar ska utlämnas om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget.

 

Behandling av personuppgifter

I samband med anmälan till bolagsstämman kommer Bolaget behandla de personuppgifter som efterfrågas enligt ovan om aktieägare. De personuppgifter som samlas in från aktieboken, anmälan om deltagande i årsstämman samt uppgifter om ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för årsstämman och, i förekommande fall, stämmoprotokoll. Personuppgifterna kommer endast användas för årsstämman.

För ytterligare information om Bolagets behandling av personuppgifter i samband med bolagsstämman, vänligen se Bolagets integritetspolicy på emilshus.com/sv/personuppgiftspolicy samt allmän integritetspolicy för bolagsstämmor

www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

 

______________

 

Fastighetsbolaget Emilshus AB (publ)

Växjö i mars 2024

Styrelsen

 

 

För mer information, vänligen kontakta:
Jakob Fyrberg, VD
E-post: jakob.fyrberg@emilshus.com
Telefon: 0705-93 95 96

Om Emilshus
Emilshus är ett fastighetsbolag som med utgångspunkt i småländsk företagskultur förvärvar, utvecklar och förvaltar högavkastande kommersiella fastigheter med södra Sverige som kärnmarknad. Bolagets fastighetsbestånd uppgick per den 31 december 2023 till 805 tkvm uthyrningsbar area fördelat på 130 fastigheter med tyngdpunkt på lätt industri, industriservice/proffshandel och extern- och dagligvaruhandel. Emilshus stamaktie och preferensaktie är noterade på Nasdaq Stockholm.

Emilshus – Storgatan 10 – 352 31 Växjö – emilshus.com