Skip to content

Kallelse till årstämma i Fastighetsbolaget Emilshus AB (publ)

Aktieägarna i Fastighetsbolaget Emilshus AB (publ), org.nr 559164‑8752, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 11 juni 2020 kl. 13.00 i bolagets lokaler, Fabriksgatan 1 A, Vetlanda.

Mot bakgrund av pågående pandemi är bolagets målsättning att så få aktieägare som möjligt ska vara fysiskt närvarande vid årsstämman. Aktieägare som vill delta vid årsstämman kan göra det antingen genom att ringa in på konferenstelefon eller genom att lämna fullmakt. Inringningsuppgifter kan erhållas efter skriftlig förfrågan till bolaget. Fullmaktsformulär finns på bolagets hemsida.

Rätt att delta i stämman

Aktieägare som vill delta i stämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 5 juni 2020, dels anmäla sig till bolaget på adress Box 177, 574 22 Vetlanda.

Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, antal aktier som företräds samt eventuella ombud och biträden som ska delta.

Ombud samt företrädare för juridiska personer ombedes att i god tid före bolagsstämman till bolaget inge fullmakt i original, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste för att äga rätt att delta i bolagsstämman begära att tillfälligt införas i aktieboken hos Euroclear Sweden AB i eget namn. Sådan inregistrering, så kallad rösträttsregistrering, måste vara verkställd senast fredagen den 5 juni 2020, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren härom.

 

Förslag till dagordning

1.      Stämmans öppnande.

2.      Val av ordförande vid stämman.

3.      Upprättande och godkännande av röstlängd.

4.      Godkännande av dagordning.

5.      Val av en eller två justeringsmän.

6.      Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

7.      Föredragning av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

8.      Beslut

a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,

          b) om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,

          c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören.

9.      Beslut om att anta ny bolagsordning.

10.   Beslut om att bemyndiga styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.

11.   Beslut om att emittera teckningsoptioner inom ramen för incitamentsprogram till personal.

12.   Beslut om att godkänna framtida försäljningar av teckningsoptioner till personal inom ramen för incitamentsprogrammet.

13.   Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.

14.   Beslut om antal styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisorer.

15.   Val av styrelse och revisorer.

16.   Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Styrelsen föreslår:

  • att bolagets resultat för räkenskapsåret 2019 överförs i ny räkning (p. 8 a).

Ett antal större ägare i bolaget föreslår:

  • att styrelsens ordförande Johan Ericsson väljs till ordförande vid stämman (p. 2),

  • att ovanstående dagordning godkänns (p. 4),
  • att bolaget antar en ny bolagsordning, som innebär att bolagsstämma kan avhållas i Vetlanda, Växjö eller Stockholm (p. 9),
  • att styrelsen bemyndigas att under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, till ett högsta antal motsvarande 20 procent av antalet aktier i bolaget. Betalning för nyemitterade aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler ska kunna ske genom apportegendom, genom kvittning av skuld eller genom kontant betalning (p. 10),
  • att bolaget emitterar 60 000 teckningsoptioner till dotterbolag. Teckningsoptionerna ska löpa under tre år och kan användas för teckning av B‑aktier till en teckningskurs om 150 kronor per aktie. Teckningsoptionerna ska användas i ett incitamentsprogram till bolagets personal (p. 11),
  • att bolagsstämman godkänner att teckningsoptionerna får säljas till bolagets personal på marknadsmässiga villkor (p. 12),
  • att arvode till styrelseledamöter, som inte är anställda i koncernen, oförändrat utgår med 100 000 kronor och att revisorsarvode utgår enligt godkänd räkning (p. 13),
  • att styrelsen oförändrat ska bestå av sex ordinarie ledamöter utan suppleanter samt att revisionsbolag ska utses (p. 14), och
  • att Lars‑Göran Bäckvall, Johan Ericsson, Pierre Folkesson, Jakob Fyrberg, Liselotte Hjorth och Elisabeth Thuresson väljs till ordinarie styrelseledamöter samt att Ernst & Young Aktiebolag, med Ingemar Rindstig som huvudansvarig revisor, ska väljas till revisor för tiden intill nästa årsstämma (p. 14).

Övrigt

Bolagets årsredovisning och revisionsberättelse avseende räkenskapsåret 2019 finns, tillsammans med fullmaktsformulär, tillgängligt för aktieägare på bolagets hemsida (www.emilshus.com) och hos bolaget. Handlingarna kommer att sändas till aktieägare som begär det.

Aktieägarna informeras om sin rätt att begära upplysningar vid årsstämman dels om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels om förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterbolags ekonomiska situation, dels om bolagets förhållande till annat koncernbolag.

Vetlanda i maj 2020

FASTIGHETSBOLAGET EMILSHUS AB (PUBL)

Styrelsen

För mer information, vänligen kontakta:

Jakob Fyrberg, VD
E-post: jakob.fyrberg@emilshus.com
Telefon: ‭0383-212 05

Jonas Karlsson, CFO
E-post: jonas.karlsson@emilshus.com
Telefon: 0383-212 01