Skip to content

Kallelse till extra bolagsstämma i Emilshus med förslag att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om nyemission av preferensaktier

Styrelsen i Fastighetsbolaget Emilshus AB (publ) (”Emilshus” eller ”Bolaget”) har idag beslutat att kalla till extra bolagsstämma i Bolaget den 22 februari 2022.

För att öka Bolagets flexibilitet att finansiera sig på kapitalmarknaden fram till årsstämman har styrelsen fattat beslut om att kalla till extra bolagsstämma och föreslå att extra bolagsstämman beslutar om att bemyndiga styrelsen att, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen under perioden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om emission av högst 8 500 000 preferensaktier.

Kallelse till extra bolagsstämman offentliggörs separat idag.

 

För mer information, vänligen kontakta:
Jakob Fyrberg, VD
E-post: jakob.fyrberg@emilshus.com
Telefon: 0705-93 95 96
 

Denna information är sådan information som Emilshus är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom nedanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 1 februari 2022 klockan 18:20.
 

Om Emilshus

Emilshus är ett småländskt fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter med hög direktavkastning. Emilshus fastighetsbestånd uppgår per september 2021 till cirka 482 000 kvm uthyrningsbar area fördelat på 91 fastigheter med tyngdpunkt på lätt industri, industriservice/ proffshandel och extern- och dagligvaruhandel. Emilshus preferensaktier är noterade på Nasdaq First North Growth Market. Läs mer på emilshus.com.

Emilshus Certified Adviser är FNCA Sweden AB, info@fnca.se, 08-528 00 399.