Skip to content

Kallelse till extra bolagsstämma i Fastighetsbolaget Emilshus AB (publ)

Aktieägarna i Fastighetsbolaget Emilshus AB (publ), org.nr 5591648752 (”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma den 11 februari 2022, kl. 16.00 i Born Advokaters lokaler på Strandvägen 7A, i Stockholm.

 

Rätt att delta

 

Aktieägare som önskar delta vid stämman ska dels vara införd som ägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 3 februari 2022, dels anmäla sitt deltagande till Bolaget vid stämman senast den 7 februari 2022. Anmälan kan göras per e-post till bolagsstamma@emilshus.com eller per post till Fastighetsbolaget Emilshus AB (publ), Att: Extra bolagsstämma, c/o Born Advokater, Box 5244, 102 45 Stockholm.

 

Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer samt uppgift om eventuella biträden. Sker deltagandet genom ombud bör behörighetshandlingar insändas före bolagsstämman. Behörighetshandlingen får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i behörighetshandlingen. Om fullmaktsgivaren är en juridisk person, ska ombudet uppvisa registreringsbevis eller annan handling som utvisar firmatecknares behörighet. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär till de aktieägare som så önskar.

 

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom banks notariatavdelning eller enskild fondhandlare, måste senast den 3 februari 2022 tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB för att äga rätt att delta i stämman. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast den 7 februari 2022 beaktas vid framställningen av aktieboken.

 

ANTAL AKTIER OCH RÖSTER

 

Det totala antalet registrerade aktier i Bolaget uppgår per dagen för kallelsen till 80 397 693 aktier, varav 11 527 890 utgör stamaktier av serie A, motsvarande 115 278 900 röster, 54 918 490 utgör stamaktier av serie B, motsvarande 54 918 490 röster, och 13 951 313 utgör preferensaktier, motsvarande 13 951 313 röster, varvid det totala antalet röster uppgår till 184 148 703 röster. Bolaget äger inga egna aktier.

 

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

  1. Öppnande av stämman
  2. Val av ordförande vid stämman
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd
  4. Godkännande av dagordning
  5. Val av en eller två justeringspersoner
  6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
  7. Val av ny styrelseledamot
  8. Stämmans avslutande

 

BESLUTSFÖRSLAG

 

Punkt 2. Val av ordförande vid stämman

 

Valberedningen föreslår att advokat Erik Borgblad, eller vid förhinder för denne, den som valberedningen istället anvisar väls till ordförande vid bolagsstämman.

 

Punkt 7. Val av ny styrelseledamot

 

Vid årsstämman den 20 april 2021 beslutades att omvälja Lars-Göran Bäckvall, Johan Ericsson, Pierre Folkesson, Jakob Fyrberg, Liselotte Hjorth och Elisabeth Thuresson som ordinarie styrelseledamöter.

 

Pierre Folkesson har meddelat Bolaget att han avser lämna styrelsen med anledning av att han samtidigt är anställd i Bolaget och att han därmed ställer sin plats i styrelsen till förfogande.

 

Mot ovanstående bakgrund föreslår valberedningen att Björn Garat väljs till ny styrelseledamot för tiden intill slutet av nästa årsstämma för att ersätta Pierre Folkesson.

 

Nyvald styrelseledamot och avgående styrelseledamot erhåller arvode för sitt arbete som styrelseledamot i enlighet med den arvodesnivå som beslutades av årsstämman 2021, proportionerligt i förhållande till mandattidens längd.

 

Nedan följer en kort presentation av Björn Garat.

 

Björn Garat

Födelseår: 1975

 

Utbildning: Internationella ekonomprogrammet vid Linköpings Universitet.

 

Uppdrag: Finanschef och vice verkställande direktör för AB Sagax (samt uppdrag i dotterbolag till AB Sagax) och styrelseledamot i Volati AB.

 

Bakgrund: Partner och chef för Corporate Finance på Remium Nordic AB och finansanalytiker. Finanschef och vice verkställande direktör på AB Sagax sedan 2012. Styrelseledamot i Volati AB sedan 2015 och medlem i revisionsutskottet sedan 2020.

 

Björn Garat bedöms vara oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning och beroende till större aktieägare. Björn Garat äger inte några aktier i Bolaget.

 

HANDLINGAR

 

Fullständiga förslag till beslut är inkluderade i denna kallelse. Valberedningens motiverade yttrande avseende sina förslag till beslut samt övriga handlingar inför stämman kommer att hållas tillgängligt hos Bolaget och på Bolagets webbplats, emilshus.com, senast från och med tre veckor före stämman. Handlingarna kommer även att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

 

AKTIEÄGARES RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR

 

Enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551) ska styrelsen och den verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

 

 

 

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

 

I samband med anmälan till bolagsstämman kommer Bolaget att behandla de personuppgifter som efterfrågas enligt ovan. De personuppgifter som samlas in från aktieboken, anmälan om deltagande i extra bolagsstämma samt uppgifter om ombud kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för extra bolagsstämma och, i förekommande fall, stämmoprotokoll. Personuppgifterna kommer endast användas för extra bolagsstämman.

 

För ytterligare information om Bolagets behandling av personuppgifter i samband med bolagsstämman, se Bolagets integritetspolicy på emilshus.com/hantering-av-personuppgifter samt allmän integritetspolicy för bolagsstämmor

www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

______________

 

Vetlanda i januari 2022

Fastighetsbolaget Emilshus AB (publ)

Styrelsen

 

 

För mer information, vänligen kontakta:
 

Jakob Fyrberg, VD
E-post: jakob.fyrberg@emilshus.com
  
Telefon: 0383-212 05

 

Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 18 januari 2022, kl. 15.30 CET.

 

Om Emilshus

 

Emilshus är ett småländskt fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter med hög direktavkastning. Emilshus fastighetsbestånd uppgår per september 2021 till cirka 482 000 kvm uthyrningsbar area fördelat på 91 fastigheter med tyngdpunkt på lätt industri, industriservice/ proffshandel och extern- och dagligvaruhandel. Emilshus preferensaktier är noterade på Nasdaq First North Growth Market. Läs mer på emilshus.se.

 

Emilshus Certified Adviser är FNCA Sweden AB, info@fnca.se, +46(0)8-528 00 399.