Skip to content

Kallelse till extra bolagsstämma i Fastighetsbolaget Emilshus AB (publ)

Aktieägarna i Fastighetsbolaget Emilshus AB (publ), org. nr 5591648752 (”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma den 22 februari 2022, kl. 16.00 i Gernandt & Danielsson Advokatbyrås lokaler på Hamngatan 2, 111 47 Stockholm.

RÄTT ATT DELTA

Aktieägare som önskar delta vid stämman ska dels vara införd som ägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 14 februari 2022, dels anmäla sitt deltagande till Bolaget vid stämman senast den 16 februari 2022. Anmälan kan göras per e-post till bolagsstamma@emilshus.com eller per post till Fastighetsbolaget Emilshus AB (publ), Att: Extra bolagsstämma, c/o Gernandt & Danielsson Advokatbyrå, Box 5747, 114 87 Stockholm.

Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer samt uppgift om eventuella biträden. Sker deltagandet genom ombud bör behörighetshandlingar insändas före bolagsstämman. Behörighetshandlingen får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i behörighetshandlingen. Om fullmaktsgivaren är en juridisk person, ska ombudet uppvisa registreringsbevis eller annan handling som utvisar firmatecknares behörighet. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär till de aktieägare som så önskar.

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom banks notariatavdelning eller enskild fondhandlare, måste senast den 16 februari 2022 tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB för att äga rätt att delta i stämman. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer.

ANTAL AKTIER OCH RÖSTER

Det totala antalet registrerade aktier i Bolaget uppgår per dagen för kallelsen till 80 397 693 aktier, varav 11 527 890 utgör stamaktier av serie A, motsvarande 115 278 900 röster, 54 918 490 utgör stamaktier av serie B, motsvarande 54 918 490 röster, och 13 951 313 utgör preferensaktier, motsvarande 13 951 313 röster, varvid det totala antalet röster uppgår till 184 148 703 röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

  1. Öppnande av stämman
  2. Val av ordförande vid stämman
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd
  4. Godkännande av dagordning
  5. Val av en eller två justeringspersoner
  6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
  7. Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av preferensaktier
  8. Stämmans avslutande

 

BESLUTSFÖRSLAG

Punkt 2. Val av ordförande vid stämman

Mikael Borg, advokat vid Gernandt & Danielsson, eller vid förhinder för honom, den som styrelsen istället anvisar, föreslås vara ordförande vid stämman.

Punkt 7. Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av preferensaktier

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen under perioden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om emission av högst 8 500 000 preferensaktier. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt ska i sådant fall vara att möjliggöra för bolaget att emittera aktier som betalning eller finansiering i samband med förvärv av tillgångar eller verksamheter och/eller att bredda bolagets ägarbas. Styrelsen ska äga rätt att besluta att preferensaktie ska betalas mot vederlag i form av kontant betalning, med kvittningsrätt och/eller med apportegendom.

I den mån emissionen sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emissionen ske på marknadsmässiga villkor.

Styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen utser ska ha rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering vid Bolagsverket.

Beslut i enlighet med styrelsens förslag punkt 7 är giltigt endast om det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

HANDLINGAR

Fullständiga förslag till beslut är inkluderade i denna kallelse. Övriga handlingar inför stämman kommer att hållas tillgängligt hos Bolaget och på Bolagets webbplats, emilshus.com, i enlighet med aktiebolagens krav. Handlingarna kommer även att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

AKTIEÄGARES RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR

Enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551) ska styrelsen och den verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

I samband med anmälan till bolagsstämman kommer Bolaget att behandla de personuppgifter som efterfrågas enligt ovan. De personuppgifter som samlas in från aktieboken, anmälan om deltagande i extra bolagsstämma samt uppgifter om ombud kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för extra bolagsstämma och, i förekommande fall, stämmoprotokoll. Personuppgifterna kommer endast användas för extra bolagsstämman.

För ytterligare information om Bolagets behandling av personuppgifter i samband med bolagsstämman, se Bolagets integritetspolicy på emilshus.com/hantering-av-personuppgifter samt allmän integritetspolicy för bolagsstämmor

www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

* * *

Vetlanda, februari 2022

Fastighetsbolaget Emilshus AB (publ)

Styrelsen

 

För mer information, vänligen kontakta:
Jakob Fyrberg, VD
E-post: jakob.fyrberg@emilshus.com
Telefon: 0705-93 95 96
 

 

Om Emilshus

Emilshus är ett småländskt fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter med hög direktavkastning. Bolagets fastighetsbestånd uppgick per september 2021 till cirka 482 000 kvm uthyrningsbar area fördelat på 91 fastigheter med tyngdpunkt på lätt industri, industriservice/proffshandel och extern-och dagligvaruhandel. Emilshus preferensaktier är noterade på Nasdaq First North Growth Market. Läs mer på emilshus.com.

Emilshus Certified Adviser är FNCA Sweden AB, info@fnca.se, 08-528 00 399.