Skip to content

KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I FASTIGHETSBOLAGET EMILSHUS AB DEN 20 APRIL 2021

Årsstämma med aktieägarna i Fastighetsbolaget Emilshus AB har hållits den 20 april 2021. Stämman har genomförts genom att aktieägarna har röstat på förhand, s.k. poströstning, enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Vid årsstämman fattades bland annat de beslut som framgår nedan. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Disposition avseende Fastighetsbolaget Emilshus AB:s resultat

Stämman beslutade att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen för räkenskapsåret 2020. Årsstämman beslutade att ingen utdelning skulle ske utan att resultatet ska balanseras i ny räkning. Det huvudsakliga innehållet i de fastställda räkenskaperna har tidigare presenterats i bokslutskommuniké för år 2020.

Ansvarsfrihet

Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet.

Val av styrelse och revisor m.m.

Till ordinarie styrelseledamöter omvaldes Lars-Göran Bäckvall, Johan Ericsson, Pierre Folkesson, Jakob Fyrberg, Liselotte Hjorth och Elisabeth Thuresson. Johan Ericsson har vid det efterföljande konstituerande styrelsemötet utsetts till styrelsens ordförande. Till bolagets revisor omvaldes Ernst & Young Aktiebolag.

Det beslutades att arvode till styrelseledamöterna, som inte är anställda i koncernen, för tiden intill nästa årsstämma ska utgå med 100 000 kronor till envar av ledamöterna samt att ersättning till revisorn ska utgå enligt löpande räkning.

Beslut om bolagsordningsändring

Stämman beslutade att göra smärre justeringar i bolagets bolagsordning.

Beslut om bemyndigande till styrelsen

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av B-aktier samt teckningsoptioner och/eller konvertibler med rätt att teckna/konvertera till B-aktier. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning eller eljest förenas med villkor.

Det totala antalet aktier som omfattas av sådana nyemissioner får motsvara sammanlagt högst tio (10) procent av aktiekapitalet i Bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2021.

Beslut om fastställande av principerna för utseende av en valberedning

Stämman beslutade om fastställande av principer för utseende av en valberedning i enlighet med framlagt förslag, innebärande bl.a. att valberedningen ska bestå av tre aktieägar-representanter samt bolagets styrelseordförande. Styrelseordföranden ska årligen ta kontakt med de tre röstmässigt största aktieägarna i bolaget enligt Euroclear Sweden AB:s utskrift av aktieboken per den 30 september i syfte att inbjuda dessa till medverkan i bolagets valberedning. Om någon av de tre röstmässigt största aktieägarna inte önskar ingå i valberedningen övergår rätten att utse en ledamot till den röstetalet närmast följande största aktieägare som inte redan är tillfrågad.

För mer detaljerad information avseende beslutens innehåll hänvisas till kallelsen till årsstämman vilken finns tillgänglig på bolagets hemsida, emilshus.com.

För mer information, vänligen kontakta:

Jakob Fyrberg, VD
E-post: jakob.fyrberg@emilshus.com
Telefon: 0383-212 05