Skip to content

Kommuniké från årsstämma i Fastighetsbolaget Emilshus AB (publ) den 20 april 2022

Årsstämma med aktieägarna i Fastighetsbolaget Emilshus AB (”Bolaget”) har hållits den 20 april 2022. Stämman har genomförts genom att aktieägarna har röstat på förhand, s.k. poströstning, enligt 22 § lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Vid årsstämman fattades bland annat de beslut som framgår nedan. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

 

Disposition avseende Bolagets resultat m.m.

Stämman beslutade att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen för räkenskapsåret 2021. Årsstämman beslutade om en utdelning på preferensaktierna fram till nästkommande årsstämma, om totalt 2 kronor per preferensaktie med utbetalning kvartalsvis om 0,50 kronor per preferensaktie, med avstämningsdagar, i enlighet med vad som följer av Bolagets bolagsordning, torsdagen den 30 juni 2022, fredagen den 30 september 2022, fredagen den 30 december 2022 och fredagen den 31 mars 2023. Årsstämman beslutade att ingen utdelning skulle ske för stamaktier av serie A och B. Det huvudsakliga innehållet i de fastställda räkenskaperna har tidigare presenterats i Bolagets bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2021.

Ansvarsfrihet

Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2021.

Val av styrelse och revisor m.m.

Stämman beslutade att antalet styrelseledamöter, intill nästa årsstämma, ska var sex (6) stycken. Till ordinarie styrelseledamöter omvaldes Lars-Göran Bäckvall, Johan Ericsson, Björn Garat, Jakob Fyrberg, Liselotte Hjorth och Elisabeth Thuresson. Johan Ericsson omvaldes vidare till styrelsens ordförande. Till Bolagets revisor omvaldes Ernst & Young Aktiebolag, med Mikael Ikonen som huvudansvarig revisor.

Det beslutades att arvode till styrelseledamöterna ska utgå med 250 000 kronor till styrelsens ordförande, och med 125 000 kronor vardera till styrelseledamöter, som inte är anställda i Bolagets koncern. Det beslutades vidare att 75 000 kronor ska utgå till styrelsens utskott, att fritt fördelas av styrelsen, samt att ersättning till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Beslut om bemyndigande till styrelsen

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av stamaktier av serie B, preferensaktier samt teckningsoptioner och/eller konvertibler med rätt att teckna/konvertera till stamaktier av serie B eller preferensaktier. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning eller eljest förenas med villkor.

Det totala antalet aktier som omfattas av sådana nyemissioner får motsvara sammanlagt högst tio (10) procent av det totala antalet aktier i Bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2022. 

Beslut om riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare

Styrelsen i Bolaget har inrättat ett ersättningsutskott. I utskottets uppgifter ingår att bereda styrelsens beslut om förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i Bolaget.

Bolagsstämman beslutade om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i Bolaget, i enlighet med styrelsens förslag.

Ersättningsriktlinjerna ska tillämpas på samtliga avtal som träffas, eller ändringar i existerande avtal, med ledande befattningshavare i Bolaget efter det att årsstämman fastställt riktlinjerna. Riktlinjerna omfattar inte ersättningar som beslutas av bolagsstämman.

För mer detaljerad information avseende beslutens innehåll hänvisas till kallelsen till årsstämman, vilken finns tillgänglig på Bolagets hemsida, emilshus.com.

 

För mer information, vänligen kontakta:
Jakob Fyrberg, VD
E-post: jakob.fyrberg@emilshus.com  
Telefon: 0705-93 95 96

Jonas Karlsson, CFO
E-post: jonas.karlsson@emilshus.com  
Telefon: 0736-00 74 81

Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 20 april 2022 klockan 15:15 CEST.

 

 

Om Emilshus
Emilshus är ett fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter med hög direktavkastning i södra Sverige. Bolagets fastighetsbestånd uppgick per mars 2022 till cirka 594 tkvm uthyrningsbar area fördelat på 102 fastigheter med tyngdpunkt på lätt industri, industriservice/proffshandel och extern- och dagligvaruhandel. Emilshus preferensaktier är noterade på Nasdaq First North Growth Market. Läs mer på emilshus.com.

Emilshus Certified Adviser är FNCA Sweden AB, info@fnca.se, 08-528 00 399.

 

Emilshus – Fabriksgatan 1A – 574 38 Vetlanda – emilshus.com