Skip to content

Kommuniké från årsstämma i Fastighetsbolaget Emilshus AB (publ)

Fastighetsbolaget Emilshus AB (publ) avhöll årsstämma den 11 juni 2020 i bolagets lokaler, Fabriksgatan 1A, Vetlanda. Vid årsstämman fattades följande beslut:

Räkenskaper

 • Att fastställa i årsredovisningen intagen balansräkning per den 31 december 2019 och resultaträkning för räkenskapsåret 2019 samt i koncernredovisningen intagen koncernbalansräkning per den 31 december 2019 samt koncernresultaträkning för räkenskapsåret 2019.
 • Att balansera tillgängligt fritt eget kapital, 508 632 999 kronor i ny räkning, innebärande att ingen aktieutdelning lämnas.

Bolagsordning

 • Att anta en ny bolagsordning med möjlighet att bolagsstämma kan avhållas i Vetlanda, Växjö eller Stockholm.

Emissionsmandat

 • Att Styrelsen bemyndigas att under tiden fram till nästa årsstämma besluta om nyemission av B-aktier, teckningsoptioner till B-aktier och/eller konvertibler som kan konverteras till B-aktier, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, till ett högst antal motsvarande 10% av antalet aktier i bolaget.

Emission av teckningsoptioner

 • Att bolaget emitterar 60,000 teckningsoptioner till ett dotterbolag inom koncernen. Teckningsoptionerna har en löptid om 3 år och kan användas till teckning av B-aktier till en teckningskurs om 150 kronor per aktie. Teckningsoptionerna skall nyttjas i ett incitamentsprogram till tillkommande ledande befattningshavare och tillkommande nyckelpersoner i koncernen.
 • Att teckningsoptionerna får överlåtas till bolagets personal på marknadsmässiga villkor i poster om maximalt 15,000 till ledande befattningshavare och högst 10,000 till nyckelperson.

Styrelse och arvode

 • Att bevilja styrelsens ledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet för sin förvaltning under räkenskapsåret.
 • Att arvode till styrelseledamöterna ska utgå med oförändrat 100 000 kronor till envar av styrelsens ledamöter som inte är anställd i bolaget eller koncernen samt att revisorn ska arvoderas enligt godkänd räkning.
 • Att styrelsen, för tiden intill nästa årsstämma, ska bestå av sex ordinarie ledamöter utan suppleanter.
 • Att omvälja Lars-Göran Bäckvall, Johan Ericsson, Pierre Folkesson, Jakob Fyrberg, Liselotte Hjorth och Elisabeth Thuresson till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma. (På styrelsens konstituerande styrelsemöte omvaldes Johan Ericsson till styrelsens ordförande.)

Revisorer

 • Att utse Ernst & Young Aktiebolag till revisor med Ingemar Rindstig till revisor med Ingemar Rindstig som huvudansvarig revisor.

Valberedning

 • Att inrätta en valberedning bestående av företrädare för var och en av bolagets tre största aktieägare samt bolagets styrelseordförande. Styrelsens ordförande är sammankallande av valberedningen.

Vetlanda den 11 juni 2020

Styrelsen

För mer information, vänligen kontakta:

Jakob Fyrberg, VD
E-post: jakob.fyrberg@emilshus.com
Telefon: ‭0383-212 05