Skip to content

KOMMUNIKÉ FRÅN EXTRA BOLAGSSTÄMMA I FASTIGHETSBOLAGET EMILSHUS AB DEN 23 JUNI 2021

Fastighetsbolaget Emilshus AB (publ) har hållit en extra bolagsstämma idag den 23 juni 2021. Stämman har genomförts genom att aktieägarna har röstat på förhand genom s.k. poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Vid den extra bolagsstämman fattades de beslut som framgår nedan. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Beslut om bolagsordningsändring

Den extra bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ändra bolagets bolagsordning i syfte att införa ett nytt aktieslag, preferensaktier, med företräde till viss vinstutdelning före bolagets stamaktier.

Beslut om bemyndigande till styrelsen

Den extra bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av preferensaktier och teckningsoptioner inom ramen för vid var tid gällande bolagsordning, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen intill nästa årsstämma. Betalning ska kunna ske kontant, genom kvittning eller med apportegendom.

Bemyndigandet ska inte kunna medföra att mer än 2 000 000 preferensaktier och teckningsoptioner som berättigar till mer än 1 000 000 stamaktier av serie B ska kunna emitteras.

För fullständig information om beslutens innehåll hänvisas till kallelsen till den extra bolagsstämman, vilken finns tillgänglig på bolagets hemsida, emilshus.com.

För mer information, vänligen kontakta:

Jakob Fyrberg, VD
E-post: jakob.fyrberg@emilshus.com
Telefon: 0383-212 05