Skip to content

Kommuniké från extra bolagsstämma i Fastighetsbolaget Emilshus AB (publ)

Fastighetsbolaget Emilshus AB (publ) har hållit en extra bolagsstämma idag den 7 juni 2022. Vid den extra bolagsstämman fattades bland annat de beslut som framgår nedan. Besluten fattades med erforderlig majoritet.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av stamaktier av serie B

Den extra bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen under perioden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om nyemission av högst 25 800 000 stamaktier av serie B.

Beslut om kvittningsemission av preferensaktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och vinstutdelning på emitterade preferensaktier

Den extra bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om en nyemission av högst 1 504 898 preferensaktier med bestämmelse om kvittning och avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Den extra bolagsstämman beslutade vidare om vinstutdelning på emitterade preferensaktier om totalt 2 kronor per preferensaktie med utbetalning kvartalsvis om 0,50 kronor per preferensaktie.

För fullständig information om beslutens innehåll hänvisas till kallelsen till den extra bolagsstämman, vilken finns tillgänglig på Bolagets hemsida, emilshus.com.

 

För mer information, vänligen kontakta:
Jakob Fyrberg, VD
E-post: jakob.fyrberg@emilshus.com  
Telefon: 0705-93 95 96

Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 7 juni 2022 klockan 20:45 CEST.

 

 

Om Emilshus
Emilshus är ett fastighetsbolag med huvudkontor i Växjö som, med utgångspunkt i Småland och småländsk företagskultur, fokuserar på kommersiella fastigheter med hög direktavkastning. Emilshus affärsidé är att förvärva, utveckla och förvalta högavkastande kommersiella fastigheter med Småland som kärnmarknad. Fokus är hög direktavkastning i kombination med hyresavtal med långa löptider och hyresgäster med bedömd god betalningsförmåga. Syftet är att bygga nära och stabila relationer med sina hyresgäster genom lokal närvaro och engagemang. Emilshus preferensaktier är noterade på Nasdaq First North Growth Market. Läs mer på emilshus.com.

Emilshus Certified Adviser är FNCA Sweden AB, info@fnca.se, 08-528 00 399.

Emilshus – Fabriksgatan 1A – 574 38 Vetlanda – emilshus.com