Skip to content

Kommuniké från extra bolagsstämma i Fastighetsbolaget Emilshus AB (publ) den 22 februari 2022

Fastighetsbolaget Emilshus AB (publ) har hållit extra bolagsstämma idag den 22 februari 2022. Vid den extra bolagsstämman fattades det beslut som framgår nedan. Beslutet fattades med erforderlig majoritet.

Den extra bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen under perioden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om emission av högst 8 500 000 preferensaktier.

För fullständig information om beslutets innehåll hänvisas till kallelsen till den extra bolagsstämman, vilken finns tillgänglig på bolagets hemsida, emilshus.com.

 

För mer information, vänligen kontakta:
Jakob Fyrberg, VD
E-post: jakob.fyrberg@emilshus.com
Telefon: 0705-93 95 96

Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 22 februari 2022 klockan 16.45 CET.

 

 

Om Emilshus
Emilshus är ett småländskt fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter med hög direktavkastning. Bolagets fastighetsbestånd uppgick per december 2021 till cirka 581 tkvm uthyrningsbar area fördelat på 97 fastigheter med tyngdpunkt på lätt industri, industriservice/proffshandel och extern-och dagligvaruhandel. Emilshus preferensaktier är noterade på Nasdaq First North Growth Market. Läs mer på emilshus.com.

Emilshus Certified Adviser är FNCA Sweden AB, info@fnca.se, 08-528 00 399.