Skip to content

Kommuniké från extra bolagsstämma i Fastighetsbolaget Emilshus AB (publ)

Extra bolagsstämma med aktieägarna i Fastighetsbolaget Emilshus AB (publ) (”Bolaget”) har hållits idag den 11 februari 2022, i Stockholm. Vid extra bolagsstämman valdes Björn Garat till ny styrelseledamot i Bolaget för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Björn Garat är finanschef och vice verkställande direktör för AB Sagax och bedöms vara oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning och beroende till större aktieägare.

Björn Garat ersätter Pierre Folkesson som meddelat Bolaget att han lämnar styrelsen med anledning av att han samtidigt är anställd i Bolaget.

Nyvald styrelseledamot och avgående styrelseledamot erhåller arvode för sitt arbete som styrelseledamot i enlighet med den arvodesnivå som beslutades av årsstämman 2021, proportionerligt i förhållande till mandattidens längd.

För mer detaljerad information avseende beslutens innehåll hänvisas till kallelsen till extra bolagsstämman vilken finns tillgänglig på Bolagets hemsida, emilshus.com. 

 

För mer information, vänligen kontakta:
Jakob Fyrberg, VD
E-post: jakob.fyrberg@emilshus.com
Telefon: 0705-93 95 96

 

Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den
11 februari 2022, kl. 16:30 CET.

 

 

Om Emilshus

Emilshus är ett småländskt fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter med hög direktavkastning. Bolagets fastighetsbestånd uppgick per december 2021 till cirka 581 tkvm uthyrningsbar area fördelat på 97 fastigheter med tyngdpunkt på lätt industri, industriservice/ proffshandel och extern-och dagligvaruhandel. Emilshus preferensaktier är noterade på Nasdaq First North Growth Market. Läs mer på emilshus.com.

Emilshus Certified Adviser är FNCA Sweden AB, info@fnca.se, 08-528 00 399.