Skip to content

Kommuniké från extra bolagstämma i Fastighetsbolaget Emilshus AB den 18 augusti 2021

Fastighetsbolaget Emilshus AB (publ) har hållit extra bolagsstämma idag den 18 augusti 2021. Stämman har genomförts genom att aktieägarna har röstat på förhand genom s.k. poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Vid den extra bolagsstämman fattades de beslut som framgår nedan. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Beslut om uppdelning av aktier

Den extra bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om uppdelning av bolagets aktier (s.k. aktiesplit) innebärandes att varje aktie delas upp i tio aktier (10:1) av samma aktieslag som tidigare.

Styrelsen bemyndigandes att fastställa avstämningsdag för uppdelningen av aktierna. Efter genomförd uppdelning kommer antalet aktier att ändras från
7 206 436 stycken till 72 064 360 stycken och varje akties kvotvärde ändras från 20 kronor till 2 kronor. Emilshus kommer att återkomma med ytterligare information om uppdelningen (inklusive en detaljerad tidsplan).

Beslut om ändring av bolagsordningen

För att möjliggöra uppdelningen av aktierna beslutade den extra bolagsstämman även om en ändring av bolagsordningens bestämmelse om gränserna för det lägsta och högsta antalet aktier i bolaget. Den extra bolagsstämman beslutade även om att anpassa bolagsordningens bestämmelser om vinstutdelning till preferensaktier, inlösen av preferensaktier och preferensaktiernas rätt vid bolagets upplösning till den beslutade uppdelningen av aktierna i bolaget.

Beslut om bemyndigande till styrelsen

En extra bolagsstämma i juni 2021 beslutade bl.a. att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av preferensaktier, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen intill nästa årsstämma. Högst 2 000 000 preferensaktier kunde emitteras enligt bemyndigandet, varav bolaget redan har emitterat 561 798 preferensaktier. Med anledning av ovannämnda uppdelning av aktierna i bolaget beslutade den extra bolagsstämman även att, i enlighet med styrelsens förslag, öka antalet preferensaktier som styrelsen kan besluta om att emittera med stöd av bemyndigandet till 15 000 000.

Syftet med det utökade emissionsbemyndigandet är att, i enlighet med vad som kommunicerades av bolaget den 8 juli 2021, möjliggöra den emission av ytterligare preferensaktier om 150–200 miljoner kronor i samband med en börsnotering av preferensaktierna som bolaget för närvarande undersöker möjligheterna för.

Betalning för preferensaktier som emitteras med stöd ska kunna ske kontant, genom kvittning eller med apportegendom.

Beslut om vinstutdelning

Den extra bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om vinstutdelning till preferensaktierna i enlighet med bolagets bolagsordning, villkorat av att ett erbjudande till allmänheten av aktier i bolaget med en efterföljande notering på en reglerad marknad eller erkänd icke reglerad marknadsplats har genomförts innan utbetalning sker, om 1,5 kronor per preferensaktie att betalas kvartalsvis med 0,5 kronor per preferensaktie och att avstämningsdagar för vinstutdelning ska vara den sista bankdagen i september 2021, den sista bankdagen i december 2021 och den sista bankdagen i mars 2022.

För fullständig information om beslutens innehåll hänvisas till kallelsen till den extra bolagsstämman, vilken finns tillgänglig på bolagets hemsida, emilshus.com.

För mer information, vänligen kontakta:

Jakob Fyrberg, VD
E-post: jakob.fyrberg@emilshus.com
Telefon: 0383-212 05