Skip to content

Ökat antal aktier och röster i Fastighetsbolaget Emilshus AB

Som tidigare offentliggjorts beslutade styrelsen i Fastighetsbolaget Emilshus AB (”Emilshus”) den 20 maj 2024 att genomföra en riktad nyemission av 12 000 000 stamaktier av serie B. Tilldelningen och upptagandet till handel av 1 656 665 stamaktier av serie B som ingick i den riktade nyemissionen är villkorad av att ett prospekt avseende upptagande till handel godkänns och registreras av Finansinspektionen, vilket väntas ske under juni månad. Under maj månad ökade således antalet aktier i Emilshus med 10 343 335 stamaktier av serie B, antalet röster med 10 343 335, och aktiekapitalet med 20 686 670 kronor.

Per den 31 maj 2024 uppgår antalet aktier i Emilshus till 131 253 567, varav 11 527 890 är stamaktier av serie A, 99 097 052 är stamaktier av serie B och 20 628 625 är preferensaktier. Antalet röster uppgår per samma datum till 235 004 577.

För mer information, vänligen kontakta:
Jakob Fyrberg, VD
E-post: jakob.fyrberg@emilshus.com
Telefon: 0705-93 95 96 

Denna information är sådan information som Fastighetsbolaget Emilshus AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 maj 2024 kl. 07:30 CEST.

Om Emilshus
Emilshus är ett fastighetsbolag som med utgångspunkt i småländsk företagskultur förvärvar, utvecklar och förvaltar högavkastande kommersiella fastigheter med södra Sverige som kärnmarknad. Bolagets fastighetsbestånd uppgick per 31 mars 2024 till 820 tkvm uthyrningsbar area fördelat på 139 fastigheter med tyngdpunkt på lätt industri, industriservice/proffshandel och extern- och dagligvaruhandel. Emilshus stamaktie av serie B och preferensaktie är noterade på Nasdaq Stockholm.