Skip to content
En hållbar verksamhet innebär ett miljö- och samhällsansvar men är också en fråga om sunt och lönsamt företagande som ligger mycket nära de grundvärden som Emilshus värnar om. Det linjerar också med den långsiktighet som vår verksamhet präglas av. Emilshus hållbarhetsarbete beskrivs på webbplatsen och i årsredovisningen för 2022.

Lokal närvaro

Emilshus förvaltning fokuserar på en lokal närvaro och vi har ett nära samarbete med hyresgästerna för att skapa värde och bidra till minskad klimatpåverkan. Därtill vill vi vara en delaktig part i ortens näringsliv och dess utveckling.

Hållbarhetsstyrning

Vi arbetar utifrån ett internt ramverk som består av hållbarhetsstrategi, handlingsplaner samt policyer som berör Emilshus medarbetare och leverantörer. Vidare baseras vårt hållbarhetsarbete på ett åtagande mot FN:s globala mål för hållbar utveckling och vi fortsätter att stödja FN:s Global Compacts tio principer inom mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption. Emilshus strategier är sammantaget utformade för att generera långsiktigt uthållig avkastning och att säkra en lönsam verksamhet över tid.

Fokus på energieffektiviseringar

Emilshus fastighetsbestånd besitter potential till förbättringar inom miljöområdet. Att arbeta aktivt med att identifiera och utföra åtgärder syftande till energieffektiviseringar i fastighetsbeståndet och därmed göra befintliga fastigheter mer hållbara, ser vi som den enskilt viktigaste insats vi kan göra för att minska vår klimatpåverkan. Under 2021 inleddes ett omfattande arbete inom Emilshus avseende just detta, insatser som fortsatte under 2022.

Energianvändningen i våra fastigheter är en viktig kostnadspost som vi med ett strukturerat arbete kan minska, något som sker i nära samarbete med våra hyresgäster. Vi fortsätter att arbeta steg för steg mot våra mål och gröna finansiella ramverk, både med processer och optimering av driften av husen. Därtill kommer en rad andra initiativ i syfte att både möta hyresgästerna krav och leva upp till bolagets hållbarhetsstrategi.

Kontaktuppgifter

Vill ni veta mer om Emilshus hållbarhetsarbete eller hur ni som hyresgäst kan vara med och bidra till en hållbar utveckling? Slå oss en signal så berättar vi mer om våra Gröna hyresavtal, Emilshus elportfölj med närproducerad och förnybar el och hur ni som hyresgäst kan spara energi i er lokal.