Skip to content
Emilshus har högt ställda hållbarhetskrav på verksamheten. Hållbarhetsarbetet utgår från ett internt ramverk bestående av hållbarhetsstrategi, policyer och handlingsplaner med fyra fokusområden; fastigheter, medarbetare, hyresgäster och externa samarbetspartners.

Emilshus hållbarhetsarbete grundar sig i hållbarhetsstrategin som antagits av styrelsen. Hållbarhetsstrategin utgår från behovet av ett klokt och ansvarsfullt hushållande med begränsade resurser. Emilshus lokala närvaro med engagerade och kompetenta medarbetare ger bolaget goda förutsättningar för ett värdeskapande och hållbart fastighetssägande.

Hållbarhetsstrategi

Emilshus strategier är sammantaget utformade för att generera långsiktigt uthållig avkastning och starka kassaflöden. Samtidigt som Emilshus skapar förutsättningar för en hållbar utveckling genereras även värden för ägare, medarbetare, hyresgäster, lokalsamhället och övriga intressenter.

Emilshus har ett långsiktigt perspektiv för att säkerställa en stabil verksamhet. Förutom att trygga bolagets existens och intjäning över tid innebär det ett uttalat ansvarstagande för miljö och människor i och kring bolagets fastigheter samt för miljön och företagets omvärld i stort. I sitt miljöarbete ska Emilshus arbeta aktivt med energieffektiviseringar i sina byggnader och lokaler och använda effektiva systemstöd. Miljöcertifieringar av byggnader är ett viktigt verktyg i att systematisera detta arbete.

En hållbar verksamhet förutsätter ett väl fungerande samarbete med Emilshus hyresgäster och bolagets omvärld med intressenter. Vidare förutsätter det väl etablerade interna processer och rutiner samt engagerade medarbetare.

Emilshus ska vara en närvarande arbetsgivare och en attraktiv arbetsplats där medarbetare ska känna engagemang och stolthet samt ha möjlighet att påverka verksamheten och sin egen utveckling. Företagskulturen ska präglas av affärsmässighet, medmänsklighet och delaktighet där god affärsetik och förtroendefulla relationer är viktiga utgångspunkter såväl internt som i kontakterna med externa parter. Hälsa och säkerhet är områden som är centrala för såväl medarbetare som hyresgäster och leverantörer.

Emilshus hållbarhetsarbete är i ständig utveckling och bolaget arbetar kontinuerligt med att förbättra sitt hållbarhetsarbete.

Kontaktuppgifter

Vill ni veta mer om Emilshus hållbarhetsarbete eller hur ni som hyresgäst kan vara med och bidra till en hållbar utveckling? Slå oss en signal så berättar vi mer om våra Gröna hyresavtal, Emilshus elportfölj med närproducerad och förnybar el och hur ni som hyresgäst kan spara energi i er lokal.