Skip to content
En hållbar verksamhet innebär ett miljö- och samhällsansvar men är också en fråga om sunt och lönsamt företagande som ligger mycket nära de grundvärden som Emilshus värnar om. Det linjerar också med den långsiktighet som vår verksamhet präglas av. Emilshus hållbarhetsarbete beskrivs på webbplatsen och i årsredovisningen för 2023.

Lokal närvaro

Emilshus förvaltning fokuserar på en lokal närvaro och vi har ett nära samarbete med hyresgästerna för att skapa värde och bidra till minskad klimatpåverkan. Därtill vill vi vara en delaktig part i ortens näringsliv och dess utveckling.

Hållbarhetsstyrning

Vi arbetar utifrån ett internt ramverk som består av hållbarhetsstrategi, handlingsplaner samt policyer som berör Emilshus medarbetare och leverantörer. Vidare baseras vårt hållbarhetsarbete på ett åtagande mot FN:s globala mål för hållbar utveckling och vi fortsätter att stödja FN:s Global Compacts tio principer inom mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption. Emilshus strategier är sammantaget utformade för att generera långsiktigt uthållig avkastning och att säkra en lönsam verksamhet över tid.

Fokus på energieffektiviseringar

I sitt miljöarbete har Emilshus fokus på energianvändning i fastighetsbeståndet, där ett aktivt arbete bedrivs gällande effektiviseringar och användning av smarta systemstöd. Energianvändningen följs upp kvartalsvis på ett systematiskt sätt för att utvärdera de energieffektiviserande åtgärder som genomförts under året.

För att effektivisera energianvändningen i fastigheterna och samtidigt förbättra arbetsmiljön för bolagets hyresgäster arbetar Emilshus bland annat med att se över äldre ventilationsaggregat i fastigheterna. Genom att investera i nya ventilationsaggregat kan betydande energibesparingar uppnås, vilket även innebär minskade kostnader för både Emilshus och hyresgästen.

Vi fortsätter att arbeta steg för steg mot våra mål och gröna finansiella ramverk, både med processer och optimering av driften av husen. Därtill kommer en rad andra initiativ i syfte att både möta hyresgästerna krav och leva upp till bolagets hållbarhetsstrategi.

Kontaktuppgifter

Vill ni veta mer om Emilshus hållbarhetsarbete eller hur ni som hyresgäst kan vara med och bidra till en hållbar utveckling? Slå oss en signal så berättar vi mer om våra Gröna hyresavtal, Emilshus elportfölj med närproducerad och förnybar el och hur ni som hyresgäst kan spara energi i er lokal.