Skip to content

Fastighetsbolaget Emilshus AB (publ) Delårsbokslut Q1 2021

Perioden januari – mars 2021 

Intäkterna uppgick till 59 553 tkr (37 430)

Driftöverskottet var 46 966 tkr (30 211)

Förvaltningsresultatet var 27 170 tkr (15 020)

Periodens resultat uppgick till 31 637 tkr (22 236)

Förvaltningsresultat per aktie uppgick till 4,5 kr (2,4)

Substansvärde per aktie uppgick till 168,7 kr (135,5)

 

Viktiga händelser januari – mars 2021

Emilshus har förvärvat fyra fastigheter med ett sammanlagt underliggande
fastighetsvärde på 289 mkr:  

Dels en industri/ lagerfastighet i Jönköping om 7 345 kvm med
ett årligt hyresvärde för fastigheten som uppgår till 3,7 mkr.
Fastigheten kommer förhyras av Addbrand Sweden AB med en
avtalstid om 10 år.

Dels en industrifastighet i Gislaved om 5 000 kvm med ett årligt
hyresvärde för fastigheten som uppgår till 2,4 mkr. Fastigheten
kommer förhyras av Formteknik i Gislaved AB med en avtalstid om
10 år.

Dels en industri-/lagerfastighet i Jönköping om 19 400 kvm
med ett årligt hyresvärde för fastigheten som uppgår till 12,3 mkr.
Fastigheten kommer att förhyras av ROL AB med en avtalstid om
10 år. Fastigheten har tillträtts efter perioden utgång.

Dels en kontor-/lagerfastighet i Växjö om 1 800 kvm. Fastigheten
kommer att tillträdas efter periodens utgång.

Med stöd av bemyndigande från årsstämman har styrelsen
beslutat om en företrädesemission om högst 604 058 B-aktier på
totalt 84 568 tkr. Avstämningsdag var den 19 februari 2021.
I stort sett samtliga aktieägare har tecknat sin pro rata andel
av emissionen. Den 11 mars 2021 har Emilshus, under ramen för
befintligt obligationslån, emitterat ytterligare obligationslån på
150 mkr. Båda emissionerna har fulltecknats och inbetalats.

VD kommentar

Emilshus fortsätter sin tillväxtsresa och under första kvartalet 2021 har fastigheter förvärvats om totalt 289 mkr, främst inom området lätt industri/lager.

 Förutom värdeskapande förvärv upplever vi även en positiv uthyrningstrend
trots den allmänna oron för pandemins effekter. Emilshus
hyresgäster expanderar och flera efterfrågar större lokaler. Under
första kvartalet har därför nya kontrakt tecknats både avseende tillbyggnad
och genom att vakanta ytor ställts om till moderna verksamhetslokaler.
Pandemins effekter på Emilshus har således varit ytterst
marginella.

 Sammantaget innebär detta att Emilshus kan presentera ett starkt
resultat för första kvartalet 2021 trots en sträng vinter med extra väderrelaterade
kostnader.Under kvartalet har vi även stärkt kapitalbasen i Emilshus genom
en företrädesemission om närmare 85 mkr. I stort alla av Emilshus aktieägare
tecknade sin pro rata-andel i emissionen vilket indikerar ett
starkt förtroende för Emilshus som företag och investering.

Parallellt med stamaktieemissionen har vi även utökat befintlig företagsobligation
med ytterligare 150 mkr. Investerarnas intresse för Emilshus var
stort och upplåningen skedde till en väsentligt lägre räntenivå, 4,95%
än vid tidigare upplåning.Emilshus kommer under våren att fortsätta med aktiviteter i kapitalmarknaden
i syfte att finansiera de affärsmöjligheter som identifierats.

Emilshus har under kvartalet anställt en hållbarhetsansvarig och
inom kort kommer ett ramverk avseende miljö och hållbarhet att presenteras.
Fokus på hållbarhet är både ett miljö- och samhällsansvar
men också en fråga om sunt och lönsamt företagande. Emilshus fastighetsinnehav
besitter dessutom en stor potential till förbättringar inom
både miljö- och hållbarhetsområdet varför detta är ett av våra mest
prioriterade arbetsområden. Förutom en generell förändring av bolagets
arbetsformer avseende projekt och projektutveckling sker ett
omfattande arbete med att identifiera och utföra åtgärder syftande till
energieffektiviseringar i beståndet.

Vetlanda i april 2021

Jakob Fyrberg, VD

För mer information, vänligen kontakta:

Jakob Fyrberg, VD
E-post: jakob.fyrberg@emilshus.com
Telefon: ‭0383-212 05

Jonas Karlsson, CFO
E-post: jonas.karlsson@emilshus.com
Telefon: 0383-212 01

Denna information är sådan information som Emilshus AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR) 296/2014. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 20 april 2021, kl. 16.30 CET.