Skip to content

Fastighetsbolaget Emilshus Bokslutskommuniké 2020

Perioden januari-december 2020 

Intäkterna uppgick till 182 595 tkr (89 928)

Driftöverskottet var 148 271 tkr (73 590)

Förvaltningsresultatet var 85 553 tkr (46 342)

Årets resultat uppgick till 175 920 tkr (92 763)

Förvaltningsresultat per aktie uppgick till 14,2 kr (11,6)

Substansvärde per aktie uppgick till 166,1 kr (131,4)
 

Viktiga händelser januari-december 2020
  

Emilshus har under året genomfört 11 fastighetstransaktioner och därigenom förvärvat 27 fastigheter för en köpeskilling om totalt 1 048 762 tkr.

Året har präglats av starkt tillväxt samt forsatt utveckling av verksamheten. Under året har investeringar genomförts i systemstöd samt förstärkning av organisationen. Emilshus har öppnat ett kontor i Växjö.

Emilshus har under året avyttrat två fastigheter för en köpeskilling om totalt 22 700 tkr.

En koncernintern omstrukturering har genomförts där moderbolaget har avyttrat samtliga fastighetsägande bolag till tre nybildade dotterbolag. Omstruktureringen har inte påverkat koncernens resultat och ställning.

Emilshus har påverkats av Covid-19 pandemin. Effekten har dock varit mycket begränsad.

 

VD kommentar

Emilshus är ett småländskt fastighetsbolag, grundat av smålänningar och utgår från vetskapen att fastighetsägande fungerar bäst när det sker med stark lokal förankring. Värde skapas genom närvaro och kännedom om orten, hyresgäster och de lokala möjligheterna. Kombinerat med enkla arbetsformer och eftertänksamhet byggs ett stabilt fastighetsbolag med god och hållbar lönsamhet.

År 2020 har påverkat oss alla med en pandemi som slagit hårt men trots detta var året lyckosamt för Emilshus. När Emilshus etablerades under hösten 2018 som ett fastighetsbolag med fokus på högavkastande fastigheter i Småland formulerades en aggressiv tillväxtplan med mål att inom fem år uppnå ett fastighetsinnehav om 5 mdr kronor. Nu, efter 2,5 år sedan dessa mål formulerades, har Emilshus positionerat sig som ett väletablerat småländskt fastighetsbolag med över 270 hyresgäster och ett fastighetsvärde om 2,7 mdr kronor per utgången av 2020. Samtidigt fortsätter tillväxten och per februari 2021 redovisar bolaget på helårsbasis framtida hyresintäkter på drygt 230 mkr räknat samtidigt som fastighetsvärdet närmar sig 3 mdr kronor.

Hittills har Emilshus klarat Coronan väl med endast 82 tkr i förlorade intäkter på grund av pandemin. Under andra delen av 2020 har industrin dessutom återhämtat sig väl och orderläget hos Emilshus stora industrihyresgäster är mycket bra. Inom handel, där merparten av Emilshus hyresgäster återfinns inom kategorierna dagligvaruhandel och externhandel, redovisar flertalet hyresgäster generellt bra försäljningssiffror. Som en effekt av detta har flera av Emilshus hyresgäster kontaktat oss och presenterat expansionsplaner och ökade framtida lokalbehov. Allt naturligtvis avhängigt av hur pandemin kommer att utvecklas i den nära framtiden.

Emilshus primära fokus är fastigheter inom lätt industri med långa hyresavtal. Under året har flera förvärv gjort inom området lätt industri med hyresgäster som Heco, HordaGruppen och Trivselhus. Ett annan kategori som Emilshus ser som attraktivt är proffshandel/industriservice. Geografiskt har Emilshus särskild fokus på starka orter som Jönköping, Växjö, Kalmar samt Värnamo. Den fortsatta expansionen kommer att i första hand ske inom dessa marknadsområden och på dessa orter.

Trots en pågående pandemi har 2021 goda förutsättningar att bli ett mycket aktivt år för Emilshus. Med en god löpande intjäning byggd på ett starkt kassaflöde från långa stabila hyresavtal i kombination med låga räntor har Emilshus goda förutsättningar att fortsätta sin snabba utveckling. Parallellt med en fortsatt tillväxt av fastighetsportföljen sker också en succesiv förstärkning av bolagets organisation och arbetsformer samtidigt som ytterligare kapital kommer att tillföras. Allt syftande till att bygga ett lönsamt och stabilt fastighetsbolag.

Vetlanda i februari 2021
 

Jakob Fyrberg, VD

Jakob Fyrberg, VD
E-post: jakob.fyrberg@emilshus.com
Telefon: ‭0383-212 05

Jonas Karlsson, CFO
E-post: jonas.karlsson@emilshus.com
Telefon: 0383-212 01