Skip to content

Fokusområden

upp mätbara mål och mätområden. Mål och mätområden följs upp årligen och utvärderas löpande för att fortsatt vara relevanta för den verksamhet som Emilshus bedriver. Ambitionen är att fortsätta utveckla bolagets arbete de kommande åren och successivt anpassa det till kommande regelverk i form av EU-direktivet Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD).

Fastigheter

El och uppvärmning till svenska byggnader står för en betydande andel av Sveriges energianvändning. Emilshus kan göra stor skillnad för miljön och minska kostnaderna för drift av bolagets fastigheter genom att kontinuerligt se över energikällor och sträva efter minskad energiförbrukning. Emilshus förvaltar bolagets fastigheter med hänsyn till miljön och utifrån ett livscykeltänkande där så är möjligt och ekonomiskt försvarbart. I ett livscykelperspektiv omfattas utöver energianvändning, områden som materialval och återvinning relaterat till fastighetens livslängd. Arbetet med att förbättra fastigheterna ur ett hållbarhetsperspektiv sker i nära samarbete med hyresgästerna dels för att uppmuntra till insatser för energieffektivitet i de delar Emilshus inte kontrollerar, dels för att tillsammans driva hållbarhetsprojekt. Emilshus höga andel av hyresgäster med långa hyresavtal och långsiktighet i sina verksamheter skapar goda förutsättningar för ett framgångsrikt samarbete kring olika insatser.

Medarbetare

Emilshus ska vara en attraktiv arbetsplats där medarbetare ges möjlighet att kontinuerligt utvecklas inom företagets ram. Medarbetarna ska erbjudas en kreativ, öppen och trygg arbetsmiljö som stimulerar till engagemang och delaktighet i verksamheten. Som en del i att förebygga ohälsa bland sina medarbetare ska Emilshus erbjuda friskvård och regelbundna hälsokontroller för samtliga anställda. Emilshus ska aktivt verka för att underlätta för kvinnor och män att förena föräldraskap och arbetsliv. Fokus på jämställdhet och likabehandling ska vara en naturlig del i Emilshus verksamhet där det finns ett tydligt fokus på kompetens. Kvinnor och mäns villkor, rättigheter och utvecklingsmöjligheter ska vara lika inom hela företaget och oberoende av kön eller ursprung. På Emilshus ska alla bemötas med respekt och ingen ska behöva känna sig kränkt, diskriminerad eller känna obehag på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion, sexuell läggning eller ålder.

Hyresgäster

Emilshus ska vara en attraktiv hyresvärd med nöjda hyresgäster som är väl informerade om och aktivt bidrar i arbetet mot en hållbar utveckling. Emilshus agerar alltid transparent i relationen med bolagets hyresgäster. Emilshus ska erbjuda en trygg arbetsplats i och kring bolagets fastigheter. Emilshus service ska vara personlig och förtroendeingivande. Genom en aktiv förvaltning med lokal förankring ska Emilshus stäva efter att möta hyresgästernas behov och bidra till att skapa goda förutsättningar för deras verksamheter. Bolaget ska också bidra till att förenkla för hyresgästerna att agera hållbart. Tecknande av gröna hyresavtal är ett sätt att öka medvetenhet hos hyresgästerna om hur de kan bidra till en minskad miljöpåverkan genom att bolaget och hyresgästen förbinder sig till vissa insatser. Emilshus använder Fastighetsägarnas gröna hyresavtal, vilket utgör branschens standardmall.

Externa samarbetspartners

Emilshus ska leverera en god avkastning och ställa höga hållbarhetskrav på samarbetspartners och leverantörer. Emilshus ska vara en partner att lita på i alla affärsrelationer. Det innebär att Emilshus står fast vid sina åtaganden och leva upp till de överenskommelser som ingåtts. Emilshus ska alltid sträva efter att agera med trovärdighet, ärlighet och öppenhet. Samarbetspartners och motparter ska bemötas med respekt. Emilshus ska gentemot samarbetspartners vara tydliga i sina förväntningar och vilka hållbarhetskrav som bolaget ställer samt hur dessa följs upp. Emilshus använder Fastighetsbranschens uppförandekod och ska utvärdera sina leverantörer regelbundet.