Skip to content

Tillsammans skapar vi en mer hållbar framtid

För Emilshus hyresgäster ska det vara enkelt att agera på ett hållbart sätt. Genom att teckna så kallade gröna hyresavtal ökar medvetenhet hos hyresgästerna om hur de kan bidra till en minskad miljöpåverkan tillsammans med Emilshus. Det skapar en gemensam plattform för samverkan och stärker samarbetet mellan hyresgäst och hyresvärd. Emilshus använder Fastighetsägarnas gröna hyresavtal, vilket utgör branschens standardmall. I ett grönt hyresavtal förbinder sig både hyresgäst och Emilshus att arbeta för en minskad miljöpåverkan inom energi, förbättrad inomhusmiljö och materialval samt en effektiv och korrekt avfallshantering.

Hur går det till?

Att teckna ett Grönt hyresavtal går till så att en grön bilaga, som tagits fram av Fastighetsägarna, läggs till det ordinarie hyresavtalet. Bilagan omfattar bland annat områdena information, energianvändning, inomhusmiljö, materialval och avfallshantering.

En del av punkterna är fastighetsägarens ansvar, andra är hyresgästens och några är bådas ansvar. En gemensam handlingsplan med konkreta åtgärder tas fram som följs upp regelbundet.

Vad vinner vi?

Investeringen för bägge parter är tid och ambitioner och vinsten är minskad miljöpåverkan, stärkt varumärke och ökad produktivitet. Energieffektiviseringar kan också generera lägre kostnader för el, värme och kyla.

Hur går jag tillväga?

Hör av dig till din kontaktperson hos Emilshus.

Det Gröna hyresavtalet är en strukturerad plattform och ett bra hjälpmedel i vårt gemensamma arbete för en bättre miljö.