Skip to content

Emilshus arbetar löpande med projekt och initiativ för att leva upp till bolagets hållbarhetsstrategi och möta hyresgästerna krav på moderna och hållbara lösningar. Nedan beskrivs några väsentliga händelser i hållbarhetsarbetet under 2022.

Energieffektiviserande åtgärder

För att effektivisera energianvändningen i fastigheterna och samtidigt förbättra arbetsmiljön för bolagets hyresgäster arbetar Emilshus bland annat med att se över äldre ventilationsaggregat i fastigheterna. Genom att investera i nya ventilationsaggregat kan betydande energibesparingar göras vilket även innebär minskade kostnader för både Emilshus och hyresgästen. Ett exempel som genomfördes under 2022 är utbytet av ventilations- och kylaggregatet på fastigheten Skomakaren 5 i Växjö där energianvändningen beräknas minska från 113 000 till 28 000 kWh per år, vilket motsvarar en besparing på hela 85 000 kWh. Ny ventilation innebär därtill minskat behov av underhåll och en märkbart förbättrad arbetsmiljö för hyresgästerna.

Byte till energisnål LED-belysning är ytterligare en energieffektiviserande åtgärd som generar stora energibesparingar. Under året byttes äldre belysningsarmaturer ut till LED i ett antal av bolagets fastigheter, en åtgärd som både resulterar i energibesparingar och minskad resursförbrukning eftersom LED-belysning har en avsevärt längre livslängd än halogenbelysning. De utbyten som Emilshus genomfört och utvärderar visar på en energibesparingspotential på cirka 50 procent. Exempelvis bytte Emilshus under 2022 ut hyresgästen Garos belysningsarmaturer till LED i fastigheten Hillerstorp 2:106, vilket beräknas minska den årliga energianvändningen för belysning med 53 procent, motsvarande 33 000 kWh.

Installation av laddstolpar

För att göra det enklare för bolagets hyresgäster att välja fossilfria transporter har Emilshus under 2022 installerat laddstolpar vid ett antal av bolagets fastigheter. Totalt har 63 laddstolpar installerats. Genom att göra det mer tillgängligt att ladda sin bil på sin arbetsplats kan det också öka incitamentet för fler medarbetare att övergå från fossildrivna bilar till el- och hybridbilar.

Samarbete med hyresgäster

Under 2022 har 16 nya stora avtal tecknats, varav 86 procent av dem var gröna hyresavtal. Ett exempel är hyresgästen Garo som bland annat producerar laddstolpar och andra elektriska komponenter. Ett grönt hyresavtal innebär ett gemensamt ansvar för områden så som energiförbrukning, inomhusmiljö, materialval och avfallshantering. I november 2022 tecknades avtal även med Skogsstyrelsen för att hyra en lokal om cirka 1 200 kvm. Fastigheten har hyresgästanpassats och vid renoveringen återanvändes stora delar av den befintliga inredningen och material i stället för att installera nytt, vilket både innebär finansiella och resursmässiga besparingar. Det innebär förlängd livslängd för material som annars skulle kasserats.

Lokalt samhällsengagemang

Emilshus har inom ramen för sitt samhällsengagemang valt att vara premiumpartner hos Östers IF och stödja den verksamhet som Östers IF bedriver. Östers IF är en fotbollsförening i Växjö som bedriver elitfotbollsverksamhet där föreningens A-lag spelar i Superettan och har en omfattande verksamhet inom akademi- och ungdomsfotboll med närmare 600 aktiva spelare och ledare. Inom ramen för ”Öster i samhället” har flertal initiativ genomförts under 2022, exempelvis Nattfotboll och Kvartersfotboll som båda syftar till att skapa trygga och stimulerande mötesplatser för ungdomar. Satsningar på träning har också gjorts för unga tjejer från familjer med begränsade resurser, den ungdomsgrupp som idag idrottar allra minst.