Skip to content

Emilshus har formulerat en långsiktig vision inom bolagets fyra fokusområden och satt upp mätbara mål och mätområden. Dessa följs upp årligen och redovisas i bolagets hållbarhetsredovisning. Nedan beskrivs Emilshus mål inom respektive fokusområde.

Fastigheter

  • Den el som Emilshus köper vara fossilfri och så långt som möjligt vara förnybar, ursprungsmärkt och närproducerad. Avser fastigheter som ägts/förvaltats den senaste 12-månaderspersioden och där Emilshus ansvarar för elavtalet.

Medarbetare

  • Emilshus eftersträvar en jämn könsfördelning i hela organisationen.
  • Emilshus kontor ska finnas i verksamhetsanpassade lokaler med fokus på medarbetarnas hälsa och trivsel.
  • Emilshus medarbetare ska ta miljöhänsyn vid val av transportsätt vid tjänsteresor.

Hyresgäster

  • Emilshus ska genomföra en årlig uppföljning med alla hyresgäster med fokus på trivsel, utveckling och hållbarhet.
  • 100 procent av nytecknade hyresavtal avseende lokaler om minst 500 kvm ska vara gröna hyresavtal.

Externa samarbetspartner

  • Alla externa tekniska förvaltare ska uppfylla Fastighetsbranschens uppförandekod för leverantörer.
  • Emilshus ska välja material med hänsyn till människorna som vistas i bolagets fastigheter samt med hänsyn till miljöaspekter i stort.
  • Nybyggnation och tillbyggnader ska, där det är möjligt, ha minst 30 procent lägre energianvändning än kraven i Boverkets Byggregler (BBR), uppnå kraven för Energideklaration A eller B alternativt kvalificera för miljöcertifiering.
  • Hantering av demonterat och bortfört byggmaterial och inredning i stora projekt (över 2 mkr) ska, där det är möjligt, dokumenteras (återanvändning, materialåtervinning och deponering).