Skip to content

Emilshus har formulerat en långsiktig vision inom bolagets fyra fokusområden och satt upp mätbara mål och mätområden. Mål och mätområden följs upp årligen och kommer från och med 2022 att redovisas i en hållbarhetsrapport enligt GRI (Global Reporting Initiative), nivå Core. Nedan beskrivs Emilshus visioner samt mål inom respektive fokusområde.

Fastigheter

  • Från och med år 2022 ska den el som Emilshus köper vara fossilfri och så långt som möjligt vara förnybar, ursprungsmärkt och närproducerad1).

Medarbetare

  • Emilshus eftersträvar en jämn könsfördelning i hela organisationen.
  • Emilshus medarbetare ska ta miljöhänsyn vid val av transportsätt vid tjänsteresor.
  • Emilshus kontor ska finnas i verksamhetsanpassade lokaler med fokus på medarbetarnas hälsa och trivsel.

Hyresgäster

  • Emilshus ska genomföra en årlig uppföljning med alla hyresgäster med fokus på trivsel, utveckling och hållbarhet.
  • 100 procent av nytecknade hyresavtal avseende lokaler om minst 500 kvm ska år 2022 vara gröna hyresavtal.

Externa samarbetspartner

  • Alla externa tekniska förvaltare ska uppfylla Fastighetsbranschens uppförandekod för leverantörer.
  • Emilshus ska välja material med hänsyn till människorna som vistas i bolagets fastigheter samt med hänsyn till miljöaspekter i stort.
  • Nybyggnation och tillbyggnader ska, där det är möjligt, ha minst 30 procent lägre energianvändning än kraven i Boverkets Byggregler (BBR), uppnå kraven för Energideklaration A eller B alternativt kvalificera för miljöcertifiering.
  • Hantering av demonterat och bortfört byggmaterial och inredning i stora projekt (över 2 000 tkr) ska, där det är möjligt, dokumenteras (återanvändning, materialåtervinning och deponering).

1) Avser fastigheter som ägts/ förvaltats de senaste 12 månaderna och där Emilshus köper el.