Skip to content

Emilshus hållbarhetsarbete baseras på ett åtagande mot FN:s Global Compact och FN:s globala mål för hållbar utveckling (Agenda 2030). Genom Emilshus medlemskap i Global Compact ska bolaget följa de tio principerna baserade på FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, ILO:s grundläggande konventioner om de mänskliga rättigheterna i arbetslivet, Riodeklarationen samt FN:s konvention mot korruption.

Emilshus arbetar utifrån ett internt ramverk som består av hållbarhetsstrategi, handlingsplaner och policyer. Utifrån dessa ramverk har Emilshus identifierat fyra fokusområden i verksamheten som är särskilt viktiga;

  • Fastigheter
  • Medarbetare
  • Hyresgäster
  • Externa samarbetspartners

För att utveckla och förbättra verksamheten och organisationens hållbarhetsarbete genomförde Emilshus under 2021 en intressentdialog med medarbetare, ägare, utvalda hyresgäster och representanter för investerare/långivare. Intressentdialogen ska följas upp årligen för att säkerställa att Emilshus fokus i hållbarhetsarbetet fortsatt stäms av i förhållande till intressenternas synpunkter och förväntningar på verksamheten.

Globala mål

Därtill baseras Emilshus hållbarhetsarbete på ett åtagande mot FN:s Global Compact och FN:s globala mål för hållbar utveckling (Agenda 2030). Emilshus har valt följande hållbarhetsmål i Agenda 2030 där bolaget anser att sig har störst möjlighet att påverka: Hälsa och välbefinnande (3), Jämställdhet (5), Hållbar energi för alla (7) Hållbara städer och samhällen (11), Hållbar konsumtion och produktion (12), Bekämpa klimatförändringarna (13).

emilshus-sustainability-icons