Skip to content

Emilshus hållbarhetsarbete grundar sig i hållbarhetsstrategin som antagits av styrelsen.
Hållbarhetsstrategin utgår från behovet av ett klokt och ansvarsfullt hushållande med begränsade resurser.

Ramverk

Emilshus hållbarhetsarbete baseras på ett åtagande mot FN:s Global Compact och FN:s globala mål för hållbar utveckling (Agenda 2030). Genom Emilshus medlemskap i Global Compact ska bolaget följa de tio principerna baserade på FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, ILO:s grundläggande konventioner om de mänskliga rättigheterna i arbetslivet, Riodeklarationen samt FN:s konvention mot korruption. Emilshus arbetar utifrån ett internt ramverk som består av hållbarhetsstrategi, handlingsplaner samt policyer som berör Emilshus medarbetare och leverantörer.

Frågor gällande mångfald och jämställdhet berörs inom bolagets arbetsmiljöpolicy. Policydokumenten ses över och uppdateras efter behov samt antas av styrelsen årligen.

Emilshus fokusområden

Utifrån ovan nämnda ramverk och omvärldsanalys har Emilshus identifierat fyra fokusområden i verksamheten som är särskilt viktiga. Inom dessa områden anses bolaget har störst påverkan och har möjlighet att dels minska sin negativa påverkan och dels öka sin positiva påverkan på sin omgivning.

  • Fastigheter
  • Medarbetare
  • Hyresgäster
  • Externa samarbetspartners

Globala mål

Därtill baseras Emilshus hållbarhetsarbete på ett åtagande mot FN:s Global Compact och FN:s globala mål för hållbar utveckling (Agenda 2030). Emilshus har valt följande hållbarhetsmål i Agenda 2030 där bolaget anser att sig har störst möjlighet att påverka: Hälsa och välbefinnande (3), Jämställdhet (5), Hållbar energi för alla (7) Hållbara städer och samhällen (11), Hållbar konsumtion och produktion (12), Bekämpa klimatförändringarna (13).

emilshus-sustainability-icons